Dr n. pr. Alicja Adamczak

Radca prawny oraz nauczyciel akademicki - adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach - Centrum Ochrony Własności Intelektualnej .

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. W latach 2002 - 2019 Prezes Urzędu Patentowego RP oraz Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej, a także Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika "Rzecznik patentowy" oraz nadal redaktor naczelna zeszytów naukowych z serii "Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej". Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć za granicą oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także inicjatyw dla edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce" w Warszawie oraz sympozjów "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce" w Krakowie, a także konkursów na najlepszą pracę naukową, plakat, informację medialną i krótki film, promujących ochronę własności intelektualnej, jak również obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej w Polsce. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Członek Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie oraz Komisji Dyscyplinarnej Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej.