Prof. dr hab. n. hum. dr h.c. Adam Koseski

Współtwórca i były Rrektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Urodził się 12.10.1939 w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1963); doktorem habilitowanym (1979) i profesorem tytularnym (1987). W 1994 roku współtworzył Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 1994-2004 był jej pierwszym prorektorem, a od 17.03.2004 jest rektorem tej uczelni. Tematyka badawcza Profesora to najnowsze dzieje powszechne, stosunki międzynarodowe, problematyka bałkańska i losy Polaków na Wschodzie. Jest tłumaczem bułgarskiej literatury pięknej i naukowej (15 książek), promotorem 35 rozpraw doktorskich, kilkuset prac magisterskich i licencjackich, a także wielokrotnym recenzentem dorobku naukowego w postępowaniach o nadanie stopnia dr. hab. i profesora. Profesor Koseski jest autorem wielu książek - m.in. książek: "Bułgaria w polityce europejskiej 1944-1948", "Ludowa Republika Bułgarii 1944-1980", "Albania. Krótki zarys dziejów", "W bałkańskim tyglu", "Procesy migracji i społeczności polonijne", "W bałkańskim kręgu". Jest także współautorem (z N. Kołomejczykiem) pozycji pt. "Europejskie państwa socjalistyczne 1948-1960", "Europejskie państwa socjalistyczne 1960-1975", współredaktorem serii dokumentów (7 tomów) "O Niepodległą i Granice", a także redaktorem naukowym i współautorem "Dziejów Pułtuska" (2 tomy) i "Dziejów Mazowsza" (5 tomów) i autorem kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalników: "Studia Mazowieckie" i "Społeczeństwo i polityka". Profesor Koseski jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim, Medalem Edukacji Narodowej oraz bułgarskim Złotym Orderem Cyryla i Metodego.