Prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart

Członek Prezydium Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 300 oryginalnych opublikowanych prac twórczych, 17 podręczników, 16 publikacji przeglądowych, ponad 140 komunikatów naukowych, 69 prac niepublikowanych, 7 patentów i 6 instrukcji wdrożeniowych oraz 21 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Prace oryginalne były opublikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym (75) i krajowym (226). Wśród 17 opracowań książkowych 5 ukazało się w wydawnictwach międzynarodowych, a 12 z 13 opracowań monograficznych zostało opublikowanych w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Prace oryginalne były prezentowane na kongresach i sympozjach międzynarodowych (59) lub krajowych (85). Aktualnie sumaryczny Index Hirscha wynosi 19, a liczba cytowań (bez autocytowań) ponad 1000. Zainteresowania naukowe i badawczo-rozwojowe prof. dr hab. inż. Andrzeja Lenarta koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauką o żywności. Zostały one głównie ukierunkowane na wybrane operacje jednostkowe stosowane w technologii żywności, które w szczególności dotyczą usuwania wody z żywności, w tym odwadniania osmotycznego. Ponadto obszar zainteresowań naukowych prof. dr hab. Andrzeja Lenart obejmuje badanie stanu wody w żywności, wybranych właściwości fizycznych, jak. np. sorpcyjne czy mechaniczne. Aktualnie uczestniczy w badaniach nad właściwościami powłokotwórczymi polimerów organicznych, w tym przede wszystkim białek i polisacharydów. W mniejszym stopniu zainteresowania prof. dr hab. Andrzeja Lenarta dotyczą eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym, szczególnie w aspekcie oszczędnej gospodarki energia i wodą. Na uwagę zasługuje fakt, że prof. dr hab. Andrzej Lenart był kierownikiem kilkunastu tematów badawczych, zleconych przez różne instytucje naukowe oraz w ramach CPBR, grantów KBN, NCN i NCBR.. Na podkreślenie zasługuje duża aktywność na odcinku przekazywania opracowanych technologii dla praktyki, czego wyrazem jest szereg patentów i instrukcji wdrożeniowych. W zakresie popularyzacji wiedzy, prof. dr hab. Andrzej Lenart publikuje artykuły przeglądowe w czasopismach naukowo-technicznych oraz wielokrotnie bierze udział w wykładach dla pracowników przemysłu. Do znaczących osiągnięć naukowych prof. dr hab. inż. Andrzeja Lenart można zaliczyć: wyjaśnienie zjawisk zachodzących w tkance roślinnej w czasie odwadniania osmotycznego; określenie optymalnych parametrów odwadniania osmotycznego wybranych owoców, stosowanego jako obróbka wstępna przed suszeniem; opracowanie założeń technologii wytwarzania jadalnych powłok na bazie białka serwatkowego; opracowanie technologii powlekania żywności występującej w formie proszku.