Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Dyrektor Oddziału i Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddz. w Gliwicach, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Od 1985 roku pracuje nieprzerwanie w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału i Kierownika I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Prof. K. Składowski uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1994 roku, doktora habilitowanego w roku 2001, a tytuł profesora w roku 2009. Zainteresowania badawcze dotyczą radioterapii i chemioterapii chorych na nowotwory złośliwe, w szczególności na raka regionu głowy i szyi, radiobiologicznych efektów frakcjonowania dawki promieniowania i wysokospecjalistycznych technologii napromieniania konformalnego. Profesor Składowski jest autorem badań klinicznych porównujących trzy metody leczenia radykalnego: samodzielną przyspieszoną radioterapię, jednoczesną radioterapię z cisplatyną i jednoczesną radioterapię z panitumumabem oraz badania klinicznego porównującego dwie metody leczenia paliatywnego: chemioterapii PF i chemioterapii PF z panitumumabem. Prof. K. Składowski jest pionierem wdrożenia do praktyki klinicznej radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi następujących innowacyjnych metod: endoskopowej oceny ostrego, popromiennego zapalenia błony śluzowej gardła i krtani oraz ciągłego, przyspieszonego napromieniania przez 7 dni w tygodniu (Continuous Accelerated IrRadiation – CAIR). W dniu 18 stycznia 2019 roku prof. K. Składowski został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej.