Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala

Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista neurolog

Urodził się Częstochowie. Tam ukończył LO im R. Traugutta (1960). Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej AM w Katowicach (1968). Od 1970 r. pracował w Klinice Neurologii w Zabrzu, a od 1974 w Klinice Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Specjalista neurolog (1979), doktor n. med. (1978), dr habilitowany (1993), tytuł profesora (2007). W latach 1989-1991 pracował jako research associate w Metabolic Research & Analisis Inc.(Fresno, Kalifornia). Profesor Wizytujący Rush University Chicago (1998 i 2000), Mayo Clinic, Jacksonville, Floryda (2004) i Visiting Professorship w ramach projektu The Russel and Elizabeth Bundy Mayo Clinic (2013). W 1998 roku zorganizował i objął kierownictwo pierwszej w Polsce Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego z Pododdziałem Udarowym oraz Pododdziałem Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia. W roku 2010 doprowadza do powołania w ramach Katedry, Kliniki Neurorehabilitacji. Z jego inicjatywy powołano Śląskie Centrum Leczenia Udaru Mózgu i Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. Jako Konsultant Wojewódzki zorganizował sieć pododdziałów udarowych w Województwie Śląskim. W latach 2000-2001 piastował stanowisko Ministra Zdrowia w Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej kierowanym przez Premiera prof. Jerzego Buzka. W czasie swojej kadencji MZ prowadził obrady okrągłego stołu z udziałem premierów i ministrów zdrowia, gdzie prezentował polskie stanowisko na plenarnym posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku dotyczące „AIDS and Human Rights” . W czasie polskiej prezydencji w UE w 2011 kierował pracami związanymi z priorytetem dotyczącym starzenia i chorób mózgu w wieku podeszłym. Jest autorem ponad 300 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą, ponad stu doniesień prezentowych na kongresach krajowych i zagranicznych, kilku podręczników i kilkunastu rozdziałów w podręcznikach. Profesor Opala jest laureatem Indywidualnej Nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego (2008). Pod jego kierunkiem zrealizowano 19 prac doktorskich i 6 rozpraw habilitacyjnych. Był przewodniczącym Komisji Patologii Układu Nerwowego w Wieku Podeszłym Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych i Rad Naukowych kilku czasopism naukowych. Profesor Opala jest Członkiem Korespondentem American Neurological Association, Członkiem Honorowym Polish – American Medical Association, członek komisji roboczych w międzynarodowych towarzystwach naukowych European Federation of Neurological Societies i World Federation of Neurology, a także Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN. W latach 2005 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a w latach 2003-2006 przewodniczącego Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN. Profesor Opala jest Założycielem i Przewodniczącym Honorowym Polskiej Rady Mózgu oraz członkiem Movement Disorder Society, Word Federation of Neurology, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zainteresowania naukowe Profesora Opali to: wczesna diagnostyka otępień, zaburzenia psychiczne oraz patogeneza choroby Parkinsona, organizacja diagnostyki i leczenia udaru mózgu, szkolenie podyplomowe lekarzy i organizacja ochrony zdrowia.