Św. p. prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Mieczysław Rajmund Chorąży

Narodowy Instytut Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Urodził się 31 sierpnia 1925 roku w Janówce koło Białej Podlaskiej, w rodzinie osiadłej na Podlasiu w połowie XIX wieku. Naukę rozpoczętą w gimnazjum w Białej Podlaskiej kontynuował w Warszawie na tajnych kompletach podczas II Wojny Światowej. Równolegle w tym czasie był zaangażowany w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej, w końcu w walce w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku przebywał w obozie jenieckim. Po powrocie z niewoli podjął studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie, a dyplom lekarza uzyskał w czerwcu 1951 roku. Od 1952 roku pracuje w badaniach doświadczalnych nad rakiem w Państwowym Instytucie Rakowym, a po reorganizacji w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Uzyskuje kolejno stopnie i tytuły naukowe zwieńczone tytułem profesora zwyczajnego w 1983 r. Od 1963 do 1995 roku kierował Zakładem Biologii Nowotworów. Odbył dwa staże naukowe jako stypendysta Fundacji Rockefellera. Rozbudował dział badawczy w Instytucie, którego pracownicy byli szkoleni w wielu badawczych ośrodkach Europy i USA. Profesor Chorąży rozwinął współpracę z ośrodkami badawczymi w Europie i Stanach Zjednoczonych, a Pracownicy Zakładu brali czynny udział w życiu naukowym w kraju i zagranicą. Zespół rozwijał i doskonalił eksperymentalne badania nad ultrastruktura komórek, studia pobierania DNA przez komórki organizmów eukariotycznych, i wreszcie badania nad strukturą i organizacją sekwencji nukleotydowych DNA, które przeszły w badania nad strukturą i funkcja genów. Prowadzono wieloletnie badania nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną, w tym także badania populacyjne na G. Śląsku. Jest współautorem lub autorem ok. 140 publikacji, głównie anglojęzycznych oraz współautorem (współautor prof. K. Dux) książki pt .”Wstęp do biologii nowotworów”. Promował ł8 doktorów. Jest członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU. Był członkiem rad naukowych wielu instytutów badawczych oraz uczestniczył w wielu gremiach i organizacjach naukowych. Posiada dwa doktoraty honorowe. Profesor Chorąży jest członkiem honorowym kilku towarzystw naukowych, wyróżniony przez te towarzystwa nagrodami, także nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego i in. Posiada honorowe obywatelstwo Miasta Biała Podlaska, jest wyróżniony nagrodami regionalnymi i resortowymi. Posiada odznaczenia państwowe: odznaczony m. in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego.