Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor wizytujący Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej, hipertensjologii i diabetologii. Dorobek naukowy to ponad 500 oryginalnych publikacji naukowych, ponad 100 prac poglądowych, 30 rozdziałów w książce (głównie indeksowanych w Current Contents, IF ok. 700, MNiSW ok. 7500, indeks h 35). Opublikowany rozdział w Oxford Textbook of Clinical Nephrology z 2016 roku. Odbyte staże zagraniczne: w roku 1989 w McKennon Hospital w Sioux Falls w Dakocie Południowej, USA (kardiologia inwazyjna), w roku 1992 w Centre Hopitalier Universitaire-w Rouen we Francji (nefrologia, intensywna terapia), w latach 1993 i 1994 pani Profesor odbyła stypendium Japońskiego Ministerstwa Edukacji (Monbusho), a w roku 1997 stypendium ERA-EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association) na Heinrich-Heine Universitat w niemieckim Dusseldorfie (nefrologia, transplantologia), w roku 2010 w King’s College of London (nefrologia, transplantologia), w 2011 w Ichilov Hospital, Sourasky Medical Center, w Tel Avivie w Izraelu (nefrologia). W 1995 roku uzyskała stopień PhD - Doctor of Philosophy in Medical Sciences w Hamamatsu University School of Medicine za pracę dotycząca efektu działania FK 506 na funkcję płytek krwi. Za aktywny udział w we współpracy polsko-japońskiej, nagrodzona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest członkiem American Society of Nephrology od 2007 roku. W 2013 roku otrzymała zaszczytny tytuł Fellow of ERA (FERA) jako pierwsza kobieta z polskiej nefrologii. W latach 2008-2011 była Professor Associe Universite du Quebec a Trois Rivieres, Kanada. Na uwagę zasługuje także ponad 60 wykładów na zaproszenie na międzynarodowych zjazdach. W 2016 roku została wybrana do Eastern Europe and Middle East Regional Advisory Group oraz Mentorship and Training Committee of International Society of Hypertension. Również w 2016 roku została wybrana do grupy roboczej SONG‑HD (Standardized Outcomes in Nephrology) Cardiovascular Disease w ramach KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes - światowej organizacji zajmującej się opracowywaniem zaleceń z nefrologii). Zasiada w zarządzie grupy roboczej EURECA-M w ramach ERA-EDTA (Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego -Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji). Jest redaktorem w czasopismach "Nephrology Dialysis and Transplantation" i "Archives of Medical Sciences", członkiem kolegium redakcyjnego czasopism "Scientific Reports", "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", "International Urology and Nephrology", oraz "Nefrologia i Dializoterapia Polska". Jest recenzentką grantów EU, członkiem zespołu ekspertów do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie nefrologii. W ramach podnoszenia kwalifikacji w roku akademickim 2013/2014 ukończyła studia podyplomowe z prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.