Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Urodził się w Warszawie 16 stycznia 1956 roku. Jest absolwentem XIV Liceum im. St. Staszica w Warszawie, o profilu matematycznym. W 1980 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim w warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 1980-1988 był asystentem i uczniem Profesora T. Orłowskiego. W Warszawskiej Akademii Medycznej w roku 1984 uzyskał stopień doktora medycyny, a w 1992 doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora medycyny otrzymał w roku 1997. W 2006 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1988-1991 odbywał staż w University of Wuerzburg w Niemczech. Profesor Pączek jest specjalistą chorób wewnętrznych, a także nefrologii, diabetologii, medycyny transplantacyjnej, geriatrii, immunologii klinicznej i zdrowia publicznego. Jest także diagnostą laboratoryjnym. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Od roku 2012 jest profesorem w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 1999-2002 i 2002-2005 pełnił funkcję Pro-rektora ds. Dydaktycznych i Wychowawczych Akademii Medycznej w Warszawie, a w kadencji 2005-2008 – Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2016 był przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce. Od roku 2002 do chwili obecnej jest członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, od 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Od 2008 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a od roku 2018 także Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego. Prof. Leszek Pączek łączy działalność organizacyjną i kliniczną z badawczą pracą doświadczalną. Sumaryczny współczynnik oddziaływania (IF) z pełnych prac wynosi ponad 510, a współczynnik Hirsha 24. Profesor Pączek był promotorem 27 doktorów nauk medycznych, 6 członków kierowanego przez niego zespołu lekarzy uzyskało stopień doktora habilitowanego, a jeden tytuł naukowy profesora. Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2012 roku został wyróżniony medalem Polskiej Akademii Nauk.