Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, były dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, WUM

Urodził się 3.05.1963 roku w Warszawie. Szkołę podstawową i średnią - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica - ukończył w Warszawie. W roku 1988 ukończył z wyróżnieniem studia na II Wydziale Lekarskim (WL) Akademii Medycznej (AM) w Warszawie, aktualnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Po studiach odbył staż podyplomowy w Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim (MSB), a następnie podjął pracę na etacie w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL AM w MSB w Warszawie, w którym pracuje do dnia dzisiejszego. W 2015 r. został powołany na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL. Od 2016 r. pełni funkcję Koordynatora Klinicznego Zespołów Oddziałów Chorób Wewnętrznych Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W latach 1995-2001 był szefem Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, w 2002 r. objął opiekę nad Pododdziałem Niewydolności Serca. W latach 2010-2015 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w Katedrze. W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2001 r. doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2014 r. tytuł naukowy profesora. Od roku 2001 jestem Członkiem Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek licznych Komisji Rektorskich, Senackich i Wydziałowych. W 2012 r. i ponownie 2016 r. wybrany został na stanowisko Dziekana II WL z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii WUM na kadencję 2012-2016 r. oraz na kadencję 2016-2019 r. Jest specjalistą I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz II stopnia z zakresu kardiologii. Zainteresowania naukowe Profesora Kucha dotyczą głównie przewlekłej niewydolności serca, stabilnej choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych, echokardiografii i elektrokardiografii oraz kardiologii sportowej i rehabilitacji kardiologicznej. Dorobek naukowy Profesora obejmuje 656 publikacji w międzynarodowej i krajowej prasie medycznej oraz 207 doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jestem redaktorem lub współredaktorem 9 książek i 7 monografii naukowych. Wśród staży naukowych odbył m.in 7-miesięczne stypendium naukowe w Division of Cardiology, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical University w Bostonie. Uczestniczył w 49 programach naukowych, w tym w 24 wieloośrodkowych programach międzynarodowych. Jest promotorem 9 prac doktorskich i opiekunem 13 lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych lub w kardiologii. Od 1990 roku prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz medycyny rodzinnej, ze studentami kierunku fizjoterapii z zakresu kardiologii oraz zajęcia fakultatywne z elektrokardiografii praktycznej i z przypadków klinicznych. W roku 2013 otrzymał nagrodę studencką dla najlepszego nauczyciele w roku akademickim. Od roku 1991 bierze czynny udział w szkoleniach podyplomowych kadry lekarskiej. Wygłosił łącznie ponad 900 wykładów i referatów poglądowych na podyplomowych kursach, spotkaniach i kongresach kardiologicznych. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chorób Wewnętrznych i w dziedzinie Kardiologii. Otrzymał 30 odznaczeń resortowych oraz nagród Ministra Zdrowia i Rektora WUM. Jest żonaty (Aneta), ma dwie córki (Paula i Kamila). Hobby Pana Profesora to sport, taniec i turystyka górska.