Prof. dr hab. n. med. Paweł Piotr Jagodziński

Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Urodził się w 1961 roku we Wrześni. Ukończył Technikum Chemiczne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, dwukrotnie był finalistą oraz laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. W 1981 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów dwukrotnie otrzymał wyróżnienie Primus Inter Pares oraz stypendium Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy naukowej oraz za wyniki w nauce. W 1986 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował pod kierunkiem prof. A. Horsta. W czerwcu 1992 roku P. Jagodziński obronił pracę doktorską zatytułowaną: „Akumulacja czynnika wzrostu naskórka w jądrach komórek czerniaka złośliwego”. W 1993 roku dr P. Jagodziński wyjechał na staż naukowy do USA, na Uniwersytet im. Thomasa Jeffersona w Filadelfii, w Pracowni Immunologii i Wirusologii. Po powrocie do Polski w 1997 roku został zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2002 roku dr P. Jagodziński uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, nadany przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy p.t. „Wiązanie glikoproteiny 120 wirusa HIV-1 z komórkami docelowymi”. W roku 2004 objął stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał w roku 2007, natomiast w roku 2011 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Prof. Jagodziński jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.