Prof. dr hab. n. med. Władysław Lasoń

Dyrektor Instytutu Farmakologicznego PAN

Ukończył w roku 1980 studia wyższe na Wydziale Farmaceutycznym (kierunek analityka farmaceutyczna) Akademii Medycznej w Krakowie i w tym samym roku został przyjęty na Studium Doktoranckie w Instytucie Farmakologii PAN, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej – neurofarmakologii w 1993 r., a tytuł profesora nauk medycznych w 2001 r. Staże podoktorskie odbył m.in. w Zakładzie Anatomii i Biologii Komórki, School of Medicine, East Carolina University, USA i Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia). Od roku 1993 kieruje Zakładem Endokrynologii (obecna nazwa Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej). Ponadto w latach 2009–2014 prowadził zajęcia dydaktyczne na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Gospodarki Lekiem w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Zainteresowania badawcze Prof. dr hab. Władysława Lasonia dotyczą mechanizmów działania leków ośrodkowego układu nerwowego oraz neurobiologicznego podłoża procesów neurodegeneracyjnych, uzależnień lekowych, padaczki, depresji i schizofrenii. Jest współautorem ponad 250 prac oryginalnych i przeglądowych, opublikowanych w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej oraz 4 rozdziałów książkowych. W latach 1997-2017 był redaktorem naczelnym czasopisma Polish Journal of Pharmacology/ Pharmacological Reports. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, a także wieloletnim członkiem i byłym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Bierze udział w pracach Komitetu Neurobiologii PAN i Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Działalność badawcza i organizacyjna na rzecz nauki Prof. dr hab. W. Lasonia została uhonorowana m.in. Nagrodą Zespołową Wydziału Nauk Medycznych PAN, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Indywidualną Nagroda Naukową Polskiej Akademii Umiejętności im. Mikołaja Kopernika - Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny oraz Nagrodą Zespołową Wydziału Lekarskiego PAU im. T. Browicza.