Eksperci zapraszają na Kongres

Dr h.c. Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich w latach 2003-2020. Od 2020 r. Wiceprezes Polskiego Forum Akademicko - Gospodarczego. Przewodniczący Uczelni Rady Politechniki Warszawskiej

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellog School of Management Northwestern University USA oraz Letniej Międzynarodowej Szkoły Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. W latach 1979 – 1985 mocno zaangażowany w działalność organizacji studenckich SZSP i ZSP – odpowiedzialny m.in. za sprawy socjalne, ochronę zdrowia oraz problemy startu zawodowego absolwentów. W latach 1985 – 1991 w Urzędzie Rady Ministrów zajmował stanowisko doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, a następnie dyrektora Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno–Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów. Od 1991 r. związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym pełnił funkcję prezesa w latach 2003-2020. Od lat aktywnie wspiera rozwój polskiego sektora bankowego, pełniąc funkcje Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Wiceprzewodniczącego Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Członka Rady Programowej Kongresu Innowacyjna Gospodarka, przedstawiciela ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego (w l. 1998-2006), Członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (do 2016 r. do zmiany ustawy o BFG), Członka Rady Fundacji i Kapituły Godła Teraz Polska, Członka Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja), Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA do 2014 r. (obecnie Sekretarz Rady). Krzysztof Pietraszkiewicz jest współzałożycielem Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów i Członkiem Rady Fundacji. Piastował również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA, Członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej, Członka Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r. do listopada 2017 r.). Przewodniczy radom programowym czasopism branżowych, m.in. miesięczników: Bank i Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Od 2008 roku był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W czerwcu 2018 roku został wybrany Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, od 2020 - jest Wiceprezesem. Współtwórca oraz członek władz nadzorczych, zakładanych przez lub przy udziale Związku, takich instytucji jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA; Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA; Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Biuro Informacji Kredytowej SA; Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA; System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości; Fundacja Warszawski Instytut Bankowości; Centrum Analiz Ekonomicznych i Ratingu SA; BTUiR Heros SA; Klub Bankowca; Międzybankowe Systemy Wymiany Informacji. Współtworzył ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016 r.), Przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015r.). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017 r.). Krzysztof Pietraszkiewicz jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości. Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył ponad 100 debatom ekspercko-naukowym. Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP. Krzysztof Pietraszkiewicz jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie, a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków i innych przedsiębiorców, izb gospodarczych i samorządowych, poświęconych strategiom rozwoju i finansowania nowoczesnej polskiej gospodarki, edukacji, barierom rozwoju długofalowego oszczędzania, problemom demograficznym. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną organizacji pożytku publicznego, m. in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, członek Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier, przez wiele lat członek Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.), Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996 r.). Jest laureatem nagród im. Hipolita Cegielskiego, wyróżniony tytułem Pozytywista Roku przyznawanej przez Fundację im. Wokulskiego, uhonorowany statuetką Związku Województw RP, medalem Fundacji Rektorów, laureatem nagrody im. Marka Cara oraz wieloma innymi wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej. W 2012 roku został uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej. W listopadzie 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.