Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. pedag. Jan Łaszczyk

Kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pełnomocnik Rektora APS .

Absolwent Liceum Pedagogicznego im. Stanisława Konarskiego w Siedlcach. Studia pedagogiczne odbył w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 1975 r zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) gdzie sprawował funkcje prodziekana, dziekana, prorektora, a w latach 2008 – 2016 rektora Uczelni. Problematyka zainteresowań badawczych J. Łaszczyka oraz jego publikacji naukowych koncentruje się wokół pedagogicznego procesu rozwijania dyspozycji twórczych człowieka oraz pracy z uczniem zdolnym. W tym zakresie prace naukowe obejmują w szczególności: rozwijanie nowej subdyscypliny pedagogicznej pod nazwą pedagogika twórczości, a także identyfikację najważniejszych uwarunkowań sytuacji ucznia zdolnego w szkole i środowisku pozaszkolnym. Drugi obszar badawczy J. Łaszczyka stanowi problematyka wykorzystania technik informatycznych w edukacji obejmujący badanie przesłanek komputerowego wspomagania kształcenia, prace nad koncepcjami przygotowywania i wykonywania systemu komputerowych programów wspomagających rozwój intelektualny uczniów oraz zagadnienie informatycznego kształcenia nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych. Wykładowca PUNO (Londyn) oraz Uniwersytetu im. Abaja (Ałmaty). Doktor h.c. Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Pedagogicznych KRASP (2012 – 2016) oraz Przewodniczący, a obecnie członek Komisji Kształcenia KRASP. Wypromował kilku doktorów pedagogiki. Recenzował wiele rozpraw doktorskich oraz wniosków w postępowaniach habilitacyjnych. Laureat kilku nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.