Eksperci zapraszają na Kongres

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT).

Urodziła się w Warszawie. Redaktorka, dziennikarka, autorka ponad 300 artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, techniki, gospodarki kultury technicznej, ukazujących negatywy i pozytywy rozwoju cywilizacji technicznej. Popularyzatorka twórców techniki i ich dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich inżynierów, pracujących zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Ewa Mańkiewicz-Cudny jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra fizyki uzyskała w 1968 r. W 2003 r. zdała egzamin państwowy na Członka Rady Nadzorczej Spółek Skarbu Państwa. Pracę zawodową podjęła w 1967 r. w redakcji Horyzonty Techniki, w której została zatrudniona jako dziennikarka - popularyzatorka nauk ścisłych i techniki, a także jej wpływu na inne dziedziny wiedzy. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęła pracę w Zjednoczeniu MERA na stanowisku eksperta do spraw kontaktów zewnętrznych. Jednocześnie kontynuowała działalność popularyzatorską, publikując artykuły z dziedziny elektroniki, rozwoju przemysłu, a także popularyzujących technikę wśród młodzieży. Współtworzyła – w latach osiemdziesiątych XX w.- dwumiesięcznik „Zrób to sam” oraz trzytomową encyklopedię „Vademecum Zrób Sam”. Była prelegentem – popularyzatorem nauki i techniki w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. W 1982 r. rozpoczęła pracę w najstarszym europejskim czasopiśmie gospodarczo-technicznym (wydawanym od 1866 r.) „Przegląd Techniczny”, początkowo jako kierownik działu Nauka, następnie z-ca redaktora naczelnego, a od września 1989 r., jako redaktor naczelna. Funkcję tę pełniła do 31.12.2021 r. Od 29 lat jest inicjatorką i organizatorką plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. Jest to najbardziej prestiżowy tytuł w środowisku technicznym. Otrzymało go już ponad 450 laureatów, a wśród nich 3 lekarzy medycyny o światowej sławie. W 1984 r, wspólnie z grupą profesorów z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dziennikarzy-popularyzatorów nauki i techniki założyła Towarzystwo Kultury Technicznej (TKT), które w 1986 r. zostało przyjęte do Naczelnej Organizacji Technicznej. W latach 1984-1992 pełniła w nim funkcję Sekretarza Generalnego, w latach 1992-1999 wiceprezesa, a od 2000 do 2021 r. prezesa tej organizacji. W 1997 r. została wybrana na funkcję wiceprezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, sprawując ją do 2008 r., kiedy to Rada Krajowa NOT powierzyła jej funkcję prezesa, ponawiając ten wybór na lata 2012-2016 i następnie 2016-2020 oraz 2021-2025. Włączyła się aktywnie w działalność Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na rzecz integracji polonijnych organizacji technicznych, współorganizując seminaria POLACY RAZEM. Coraz ściślejsza współpraca stowarzyszeń naukowo-technicznych, działających w kraju z polonijnymi doprowadziła do przekształcenia sympozjów Polacy Razem w Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich (SZIP). Dwa pierwsze odbyły się w Warszawie (2010 r., 2013 r.), a trzeci 2016 r. we Wrocławiu. W czerwcu 2019 r. odbył się IV SZIP pod hasłem „Inżynier przyszłości”. Piąty, jubileuszowy SZIP odbył się pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety” (Gliwice, 23-25.06.2022). Na Zjeździe tym odbyła się sesja tematyczna „Inżynier, a medycyna”, będąca kontynuacją, organizowanego 9 czerwca 2018 r. przez Zarząd Główny FSNT-NOT, XIII Forum Inżynierskiego pod hasłem "Innowacyjna technika w medycynie", w całości poświęconego wpływom techniki na diagnostykę i terapie medyczne. Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny ma najwyższe Honorowe Odznaki FSNT-NOT: srebrną, złotą i diamentową oraz medale im. Feliksa Kucharzewskiego i Piotra Drzewieckiego, a także wiele odznak i medali honorowych stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT. Otrzymała je w dowód uznania za duże zaangażowanie w działania na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu inżynierskiego oraz popularyzacji wpływu techniki na rozwój cywilizacji, kultury oraz stosunków społecznych. Za zasługi w działalności na rzecz środowiska polskich inżynierów i ich organizacji w kraju i poza granicami, Ewa Mańkiewicz-Cudny otrzymała odznaczenia państwowe: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto Ewa Mańkiewicz-Cudny jest laureatką Polskiej Nagrody Jakości (PNJ). Ma wiele odznaczeń za działalność stowarzyszeniową i oświatową, w tym Medal Edukacji Narodowej, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”.