Eksperci zapraszają na Kongres

Ks. prof. dr hab. n. społ. dr h. c. Stanisław Dziekoński

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były rektor UKSW

Urodzony w 1967 r. W latach 1986 –1992 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Studia specjalistyczne w zakresie katechetyki odbył w latach 1992-1994 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 roku otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w roku 2006. W 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Jest autorem licznych (ponad 300) publikacji o tematyce pedagogicznej i teologicznej, w tym 7 książek monograficznych, dzieł zbiorowych oraz współautorem i współredaktorem licznych książek z zakresu pedagogiki i katechetyki. Wypromował wielu doktorów, recenzent prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz tytułu naukowego profesora. Recenzent opinii dorobku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa. Brał udział w licznych wymianach międzynarodowych. Prelegent, zapraszany na konferencje głównie z nauk humanistyczno-społecznych. Współorganizator i uczestnik licznych konferencji adresowanych do lekarzy, pracowników obszarów medycznych.. Inicjator i koordynator projektu dla zbudowania Centrum Technologii Informacyjnej. W ramach tego projektu zostały wypracowane rozwiązania w zakresie telemedycyny. Powstały dwa mniejsze projekty: e-pacjent i e-gabinet. Dzięki jego staraniom zakończyła się inwestycja Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej. Z jego inicjatywy utworzony został Wydział Medyczny z kierunkiem lekarskim i pielęgniarskim. W latach 2005-2008 Prodziekan, a następnie w latach 2008-2012 Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Na Wydziale Teologicznym w latach 2006-2015 pełnił funkcję kierownika Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki. W roku akademickim 2015/16 był kierownikiem Katedry Pedagogiki kultury i edukacji międzykulturowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW. Od roku akademickiego 2016/20 kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Rektor UKSW kadencji 2012-2016, ponownie wybrany na kadencję 2016-2020. Od 2018 r. kierownik studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w Kościele”. Laureat licznych nagród, medali i wyróżnień w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek licznych gremiów naukowych i doradczych. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina (2018r.)