Dr Piotr Artur Winciunas

Naczelny lekarz ZUS, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, sędzia Naczelnego Sądu lekarskiego, wykładowca akademicki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego

Lekarz absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji Bioetycznej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie I i II kadencji, zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V i VII kadencji, sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego VII i VIII kadencji, wykładowca w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa medycznego. Lekarz sądowy, biegły sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie i Ostrołęce w latach 2006-2016, przedstawiciel ZUS w Radzie Europejskiego Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security), ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA (The International Social Security Association) w zakresie powrotu do pracy i reintegracji (return to work and reintegration), członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dziedzinie chorób wewnętrznych. Współautor m.in.: monografii System Prawa Medycznego Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego (Wolters Kluwer Polska, 2018), Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi (Wolters Kluwer Polska, 2021), Standardów orzecznictwa lekarskiego ZUS (ZUS, wyd.2-2013; wyd.3-2020).