Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

Członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, kierownik Pracowni Pomiarów Biofizycznych oraz Zakładu Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych w IBIB PAN, członek International Academy of Medical and Biological Engineering (IAMBE)

Uzyskał stopień magistra inżyniera na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w 1991 r., stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna uzyskał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) w latach 1997 i 2005. W latach 2001-2004 odbył staż podoktorski w Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Berlinie na Wydziale Fizyki Medycznej i Metrologicznej Technologii Informacyjnej. Od 2008 roku był kierownikiem Zakładu Pomiarów i Obrazowania Biofizycznego IBIB PAN, a od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu. Otrzymał tytuł profesora nauk technicznych w 2015 roku. Jego działalność badawcza związana jest z optyką tkankową, oceną interakcji między światłem a tkanką oraz zastosowaniem optyki i fotoniki w pomiarach biomedycznych. Pracował nad rozwojem techniki laserowo-dopplerowskiej pozwalającej na ocenę mikrokrążenia w tkankach i prowadził badania mające na celu ocenę użyteczności tej techniki pomiarowej w wielu zastosowaniach klinicznych. Jego prace dotyczą obecnie rozwoju techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni i możliwości jej zastosowania w nieinwazyjnym monitorowaniu przezczaszkowym i obrazowaniu utlenowania i perfuzji mózgu. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Pełnił funkcję sekretarza generalnego i członka Zarządu tego Towarzystwa. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Prof. Liebert jest ekspertem European Research Council, NCN, NCBiR oraz Akademii Fińskiej w zakresie oceny projektów naukowo-badawczych w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Jest redaktorem w czasopismach Opto-Electronics Review i Biuletyn Nauk Technicznych PAN oraz członkiem redakcji Journal Technology and Health Care. W roku 2017 został wybrany na członka Międzynarodowej Akademii Inżynierii Biomedycznej. Od roku 2020 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Prof. Liebert jest autorem 108 prac naukowych opublikowanych w czasopismach indeksowanych w Web of Science. Łączna liczba cytowań (bez autocytowń) wynosi ok.1200. Jest autorem 2 patentów (w Polsce i w Niemczech). Indeks Hirscha wynosi H = 23. Kierował wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w ramach 7. programu ramowego Wspólnoty Europejskiej Horyzont 2020.