Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej i laparoskopowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1983 roku. W latach 1983 – 2002 asystent, adiunkt, dr hab. med. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydz. Lek. WUM (Szpital Bródnowski) pod kierunkiem prof. Wojciecha Noszczyka uzyskał kolejne stopnie naukowe i specjalizacje z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. W 1989 uzyskał stopień doktora na Akademii Medycznej w Warszawie, a w 1998 habilitację na ten samej uczelni. W 2009r. otrzymał tytuł profesora. Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od ponad 33 lat. Prowadzi ćwiczenia i wykłady z chirurgii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - V i VI roku, studentów English Division i Fizjoterapii. W latach 1984- 2002 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, a następnie jako ordynator oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, zastępca kierownika kliniki chirurgii w Szpitalu Czerniakowskim i ostatnio jako kierownik i konsultant oddziału chirurgii, onkologii z pododdziałem naczyniowym w Szpitalu Praskim w Warszawie. Odbył liczne szkolenia i staże zawodowe w znanych europejskich ośrodkach w zakresie kardiochirurgii i chirurgii naczyń w Wiedniu, Londynie, Lizbonie, Strasburgu i renomowanych Uniwersytetach Filadelfii, Rochester (NY) oraz Los Angeles. Wielokrotnie wchodził w skład komitetów naukowych podczas krajowych i międzynarodowych Kongresów Chirurgicznych, Naczyniowych i Angiologicznych. Należy do Rad Naukowych: Gł. Biblioteki Lek. i czasopism Acta Angiologica i Przegląd Lekarski. Ekspert Państwowej Kom Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Dorobek naukowy: 350 publikacji, w tym 5 książek i ponad 30 rozdziałów w książkach dotyczących chirurgii dla studentów, specjalizujących się lekarzy i chirurgów. Jest jednym z pionierów chirurgii laparoskopowej w Polsce. Nagroda (2003) Ministra Zdrowia za szczególne zasługi dla rozwoju chirurgii laparoskopowej w Polsce i za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i redakcję pierwszego na polskim rynku podręcznika “Chirurgia Laparoskopowa” PZWL. Z inicjatywy prof. Kostewicza w 2007 roku powstało przy kierowanym przez profesora Oddziale prężnie działającego Studenckie Koło Chirurgiczne, którego jest opiekunem. Jest również pomysłodawcą i opiekunem (pod względem merytorycznym i naukowym) cyklicznych studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych pod nazwą „Czwartki Chirurgiczne”, które cieszą się niezwykle dużą popularnością w środowisku studenckim. Przewinęło się przez nie już ponad 7 tys. studentów! Na każde z tych spotkań przychodzi 200-250 studentów. Należy do ponad 20 towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Należy do ścisłego grona założycielskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W latach 2003-2015 sekretarz i wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2014r sędzia Naczelnego Sądu Lek. W latach 2014-16 prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i organizator Międzynarodowego Kongresu Angiologicznego w Warszawie. Od 2011 roku skarbnik, a od 2015. prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.