Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Urodził się 4.08.1966 r. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 1991 r. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a stopień doktora habilitowanego w 2001 r. Tytuł profesora uzyskał w 2006 r. Visiting Associate Professor w Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, University of Colorado w Denver (USA) w latach 2005-2007. Prorektor ds. Nauki w latach 2008-2012 oraz 2012-2016. Rektor od 2016 roku. Posiada specjalizację z diabetologii, endokrynologii oraz chorób wewnętrznych. Profesor zwyczajny w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni obowiązki Kierownika Centrum Badań Klinicznych. Dorobek naukowy obejmuje ponad 350 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF>600). Wg bazy Web of Science prace były cytowane ponad 6 tys. razy, w tym w wiodących czasopismach z dziedziny diabetologii, immunologii, endokrynologii, genetyki, m.in. w "Diabetes", "Diabetologii", "Diabetes Care" oraz "Nature Genetics". Indeks Hirscha wynosi 33. W latach 2006-2014 pełnił wielokrotnie funkcję Recenzenta oraz Eksperta Komisji Europejskiej uczestnicząc w ocenie projektów europejskich w ramach 7 Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020. Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB, które otrzymało status KNOW. Zainicjował i wdrożył szereg projektów wspierających rozwój naukowy Uczelni w oparciu o fundusze unijne i krajowe (ok. 156,7 mln zł). Profesor Krętowski to także pomysłodawca i koordynator powstania projektu „Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, obejmującego naukowe inwestycje infrastrukturalne Uczelni, który został zatwierdzony do finansowania w ramach funduszy RPO na lata 2016-2020 (wartość projektu ok. 197 mln zł). Jest laureatem wielu nagród naukowych Ministra Zdrowia (indywidualnych i zespołowych), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. W 2015 r. otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.