Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Górski

Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce PAN

Profesor Górski jest specjalistą chorób wewnętrznych – jego kierunkowa specjalizacja to immunologia kliniczna. W 1970 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, której dyplom nostryfikował w Educational Commission for Foreign Medical Graduates w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych w roku 1975. W 1973 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych , w 1979 doktora habilitowanego, a w 1988 profesora na AM w Warszawie. W latach 2007-2015 zajmował stanowisko wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Od 1999 do 2007 roku był Dyrektorem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu. Zajmował stanowisko Rektora (1996-1999) oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1993-1996) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Górski pełnił także funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Immunologii Klinicznej – od 1993 do 2001 roku. W latach 1990-1996 był Przewodniczącym Komitetu Immunologii PAN. Profesor Górski zasiada w Radzie Redakcyjnej „Science & Engineering Ethics” oraz jest Redaktorem Naczelnym „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” (ostatni IF = 2,97). Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2011-2016 był członkiem European Group on Ethics in Science and New Technologies (20011-2016) Publikacje objęte bazą PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1RgV2ZykKdk4/bibliography/49357864/public/?sort=date&direction=ascending