Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz

Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej i Zakładu Immunologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Onkolog kliniczny, internista, patolog, immunolog, diagnosta laboratoryjny. Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej i Zakładu Immunologii Nowotworów, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego (UMP) w Poznaniu. Kierownik Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Były Konsultant regionalny i wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej. Założyciel i Prezes firmy BioContract. Sp. z o.o. (2005-), V-Prezes firmy AGIRx (Active Gene Interventions) Ltd., Chalvington, East Sussex, UK (2003-2011). Założyciel i Prezes firmy AGI Biopharmaceuticals Poland Sp. z o.o. (2011-2023), Założyciel i Prezes firmy IntherVax Sp. z o.o. (2018-). Współzałożyciel i Prezes konsorcjum - Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycznej (Centrum Zaawansowanych Technologii). Współzałożyciel i członek Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Współzałożyciel i członek Polskiej Platformy Technologicznej Medycyny Innowacyjnej. Współfundator Międzynarodowego Instytutu Onkologii Molekularnej (2015-), Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (2002 - 2008). Założyciel i Prezes Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem “Geny Życia”. Członek Zespołu Life Sciences and Technology, Komitetu Naukowego NATO (2001-2004). Członek Niezależnej Agencji Rządu Francji „High Council for the Evaluation of Research and Higher Education (2017–). Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (2011-2021). Członek grup eksperckich NCN, NCBiR, oraz Programu Sektorowego INNOMED (NCBiR). Ekspert zewnętrzny POIG, POIR. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Nowojorskiej Akademii Nauk (1994) i 14-go Europejskiego Kongresu Immunologii (EFIS 2000). Koordynator wielu programów badawczych oraz badań klinicznych leków innowacyjnych. Promotor 24 zakończonych doktoratów, opiekun 10 habilitacji i 7 profesur. Autor ponad 300 publikacji fachowych ponad 500 doniesień zjazdowych, 26 rozdziałów w książkach. Współredaktor 8-miu książek w tym 6-ciu wydanych za granicą oraz Redaktor 7 podręczników. Ponad 250 prac indeksowanych w PubMed, łączny IF >1300; hi-index 47, cytowania 24 400 (Web of Science), h-index 61, cytowania 36 500 (Scopus). Kilka międzynarodowych patentów. Założyciel i Redaktor Naczelny pisma Współczesna Onkologia [Contemporary Oncology]. Członek Rad Redakcyjnych licznych pism fachowych na świecie. Na liście top2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).