Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Więcek

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kierownik Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek korespondent PAN, członek Rady Kuratorów V Wydziału Nauk Medycznych, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, członek Prezydium Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) w roku 1980. W latach 1985-1986 przebywał na stypendium naukowym w Klinice Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu (RFN). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1983 roku, doktora habilitowanego w 1990 roku a tytuł naukowy profesora w lutym 1996 roku. Od roku 2000 jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członkiem Królewskiej Akademii Medycznej w Edynburgu (FRCP Edin.), Distinguished Fellow of the ERA-EDTA (FERA) oraz Fellow of the American Society of Nephrology. Był dwukrotnie członkiem Zarządu Głównego, Sekretarzem–Skarbnikiem a następnie Prezydentem (w kadencji 2014-2017) Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA). Jest członkiem grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego m. innymi ds. toksyn mocznicowych (EUTox) oraz europejskich zaleceń w dziedzinie nefrologii (ERBP). Jest byłym członkiem grupy roboczej opracowującej zalecenia światowe w dziedzinie nefrologii (KDIGO). Był prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2002-2005). Obecnie jest Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie oraz członkiem honorowym Rumuńskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz International Association for the History of Nephrology. Jest członkiem korespondentem zarówno Polskiej Akademii Umiejętności jak i Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Europejskiej Akademii Nauk. Profesor Więcek jest Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz wice-Przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współautorem ponad 900 publikacji naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach. Liczba cytowań = 8088, łączna wartość IF =1000.287, Index Hirscha = 37 (wg. Web of Science Core Collection na dzień 7.05. 2019 r.) oraz współredaktorem 26 podręczników w dziedzinie nefrologii, transplantologii i hipertensjologii. Jest ponadto promotorem 21 przewodów doktorskich oraz opiekunem 5 przewodów habilitacyjnych. Żonaty, ma dwóch synów.