Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner

Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner

Kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

W 1992 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych – tytuł rozprawy: „Ocena czynności prawej komory serca u dzieci z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej przed i po zabiegu operacyjnym przy użyciu echokardiografii dopplerowskiej”. W 2003 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena przydatności echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce wrodzonych wad serca i monitorowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci”. Tytuł profesora został jej nadany przez Prezydenta RP w 2012 roku. Od 1981 roku zajmuje się szkoleniem studentów oraz kadry medycznej. Organizowała i koordynowała nauczanie pediatrii studentów II Wydziału Lekarskiego, Oddziału Nauczania w Języku Angielskim i Oddziału Fizjoterapii, była członkinią Rady Programowej d/s Nauczania II WL. Była promotorem 13 przewodów doktorskich (ponadto 5 przewodów jest w trakcie realizacji), 14 prac magisterskich i 12 licencjackich, kierownikiem specjalizacji 29 lekarzy. Jest członkinią Sekcji Kardiologii Dziecięcej (w latach 2013-2015 pełniła funkcję przewodniczącej, od 2003 do 2017 roku była w Zarządzie), a także Sekcji Echokardiografii, Kardiologii Sportowej, oraz Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, jak również Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych. Dorobek naukowy prof. Werner obejmuje 184 publikacji, 38 rozdziałów w podręcznikach, współautorstwo 13 podręczników i autorstwo 1 monografii oraz ponad 200 streszczeń, opracowanie nowatorskiego elektronicznego narzędzia dydaktycznego „Repetytorium z pediatrii”, redakcję i współautorstwo podręcznika „Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych” nagrodzonego zespołową nagrodą Ministra Zdrowia. Była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora WUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Jest członkinią Komitetu Nauk Klinicznych PAN. W latach 2011-2019 pełniła funkcję Prodziekana ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim i była członkinią Senatu WUM. Ponadto w WUM pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich brała udział w pracach Komisji Nostryfikacyjnej, Senackiej Komisji d/s Dydaktyki, Rektorskiej Komisji ds. Nadawania Tytułu Doktora Honoris Causa, Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Jest członkinią Rady Wydziału Lekarskiego. Została uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.