Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2009. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. W 2014 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W latach 1995-2010 była asystentem i adiunktem w Klinice Hematologii AM w Łodzi. Od 2010 r. pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na stanowisku zastępcy kierownika Kliniki Hematologii. W latach 2015-2017 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Instytucie, a w dniu we wrześniu 2017 r. została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Od 2013 r. jest również kierownikiem Kliniki Hematologii i Transfuzjologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W czerwcu 2013 r. została powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii dla województwa mazowieckiego, a we wrześniu 2018 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Odbyła staże zagraniczne m.in. w Department of Haematology (Leeds, 1997) i w Service d’Hematologie (Lyon, 2000-2001). Jest autorką ponad 120 prac oryginalnych, poglądowych i rozdziałów do podręczników. Jest wice-prezesem Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (Polish Adult Leukemia Group) oraz członkiem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (Polish Lymphoma Research Group).