Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Ewa Szczepańska-Sadowska

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Szczepańska-Sadowska w 1966 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), gdzie w roku 1971 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 1976 doktora habilitowanego, a w 1990 profesora. W latach 1966 – 1983 zajmowała kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i docenta w Zakładzie Fizjologii Pracy WUM. Od 1983 do 1986 była kierownikiem Pracowni Mikrokrążenia Katedry Fizjologii Człowieka WUM, a od roku 1987 do 1998 kierownikiem Zakładu Fizjologii Klinicznej i Stosowanej II Wydziału Lekarskiego WUM. W latach 1998 – 2012 kierowała Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego WUM. Od 2012 jest profesorem w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Odbyła następujące stypendia i wizyty w ośrodkach zagranicznych: 1972-1973 British Council Fellowship, MRC Environmental Unit, the University of London (3 m), Department of Physiology, the University of Cambridge (7 m); 1981-1990 Humboldt Foundation Fellowships, Max-Planck Institut fűr Physiologische und Klinische Forshung, Bad Nauheim, Niemcy (20 m); 1991-1992 Department of Physiology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA, profesor (12 m). Ponadto pani Profesor ma w swoim dorobku kilkadziesiąt wykładów i seminariów na zjazdach i w ośrodkach naukowych Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji, USA, Australii, Szwajcarii, Czech oraz Słowacji. Jest autorem i współautorem 223 pełnych publikacji naukowych (145 prac oryginalnych, 78 rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych), 29 rozdziałów w podręcznikach i skryptach, edytor 8 monografii naukowych. Profesor Szczepańska-Sadowska była promotorem 17 doktoratów oraz opiekunem 4 habilitacji z nauk medycznych. Recenzowała liczne przewody profesorskie, habilitacyjne i doktorskie, a także granty i publikacje krajowe i zagraniczne. Jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych. Profesor Szczepańska-Sadowska jest członkiem z wyboru American Physiological Society (APS), International Union of Physiological Societies (IUPS), International Brain Research Organization, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (PTF) oraz Polish Hypertension Society. Pani Profesor była członkiem: International Commission on Food and Fluid Intake of IUPS (1980-1986), Zarządu IUPS (1993-2001), grupy eksperckiej European Foundation of Science (2008-2011), Komitetu Nominacyjnego IUPS (2012-2015), a także przewodniczącą Komitetu Admisyjnego Zarządu IUPS (1997-2001). Od 2001 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2001-2011 pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN), od jest 2010 członekiem korespondentem PAN. W latach 2011-2014 była wiceprzewodniczącą Rady Kuratorów przy Wydziale V PAN, od 2010 jest członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW), od 2011 członkiem honorowym PTF, od 2011 członkiem czynnym PAU, od 2015 członkiem czynnym TNW, od 2018 wiceprezesem PAU. Nagrody, odznaczenia i granty: grant inwestycyjny Fundacji Humboldta, 2 granty inwestycyjne i 15 grantów na badania naukowe, 12 nagród naukowych Ministerstwa Zdrowia, 8 nagród Rektora WUM.