Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska

Profesor Katedry i Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. Pracę w Klinice Otolaryngologii rozpoczęła po stażu podyplomowym w ramach wolontariatu. W latach 1976-1978 była słuchaczem Studium Doktoranckiego przy AM w Lublinie, a od 1978 roku pracowała jako asystent w Klinice Otolaryngologii uzyskując w 1981 roku II stopień specjalizacji z zakresu otolaryngologii, a w 1988 r tytuł specjalisty z zakresu foniatrii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1980r. na podstawie rozprawy pt.: „Badania kliniczne i doświadczalne nad wpływem alkoholu na powstawanie niektórych schorzeń otolaryngologicznych”. W 1992 roku uzyskała stopień naukowy dr habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Ocena przewlekłej intoksykacji alkoholem etylowym na narząd głosu-badania kliniczne, akustyczne i doświadczalne”. W 1993 r. powołana została w drodze postępowania konkursowego na kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej AM w Lublinie doprowadzając w 1995 roku do zmiany nazwy na Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii. Było to możliwe dzięki poszerzeniu zakresu działalności naukowo-dydaktycznej i usługowej o problematykę foniatryczną i audiologiczną. W 1994 roku mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM w Lublinie. Od 1995 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Logopedii UMCS, gdzie od 1983 roku do 2003 roku prowadziła zajęcia dla studentów kierunku logopedycznego Wydziału Humanistycznego. W 2003 roku na podstawie dorobku naukowego Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk medycznych, natomiast w 2006 roku została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego. Profesor Grażyna Niedzielska po uzyskaniu tytułu naukowego profesora doskonaliła swoje umiejętności zawodowe uzyskując tytuł specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej w 2005 roku. 19.10.2011 r. Pani Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska została powołana przez Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej na stanowisko Konsultanta Krajowego do spraw otorynolaryngologii dziecięcej. Funkcję tą pełni drugą kadencję do dnia dzisiejszego. Od 2001 roku Prof. Niedzielska jest członkiem rady naukowej i recenzentem czasopisma "International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology" (IF 10,67), a także członkiem redakcji naukowych czasopism: "Otolaryngologia Polska" i "Otolaryngologia-Przegląd Kliniczny". Od 1994 roku bierze czynny udział jako wykładowca i kierownik naukowy kursów dla osób specjalizujących się z otolaryngologii dziecięcej organizowanych przez CMKP. Tematyka kursów dotyczy podstaw foniatrii i audiologii. Profesor Niedzielska była przez 6 lat przewodniczącą Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Przewodniczącą Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych przez 3 kadencje do 2017 r. Jest członkiem Zarządu Głównego Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, członkiem Zarządu Sekcji Foniatrycznej PTOL, członkiem Unii Europejskich Foniatrów, członkiem Rady Naukowej IFiPS, członkiem Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji z zakresu otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. Była kilkakrotnie nagradzana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.