Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala

Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista neurolog

Urodził się Częstochowie. Tam ukończył LO im R. Traugutta (1960). Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej AM w Katowicach (1968). Od 1970 r. pracował w Klinice Neurologii w Zabrzu, a od 1974 w Klinice Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Specjalista neurolog (1979), doktor n. med. (1978), dr habilitowany (1993), tytuł profesora (2007). W latach 1989-1991 pracował jako research associate w Metabolic Research & Analisis Inc.(Fresno, Kalifornia). Profesor Wizytujący Rush University Chicago (1998 i 2000), Mayo Clinic, Jacksonville, Floryda (2004) i Visiting Professorship w ramach projektu The Russel and Elizabeth Bundy Mayo Clinic (2013). W 1998 roku zorganizował i objął kierownictwo pierwszej w Polsce Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego z Pododdziałem Udarowym oraz Pododdziałem Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia. W roku 2010 doprowadza do powołania w ramach Katedry, Kliniki Neurorehabilitacji. Z jego inicjatywy powołano Śląskie Centrum Leczenia Udaru Mózgu i Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. Jako Konsultant Wojewódzki zorganizował sieć pododdziałów udarowych w Województwie Śląskim. W latach 2000-2001 piastował stanowisko Ministra Zdrowia w Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej kierowanym przez Premiera prof. Jerzego Buzka. W czasie swojej kadencji MZ prowadził obrady okrągłego stołu z udziałem premierów i ministrów zdrowia, gdzie prezentował polskie stanowisko na plenarnym posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku dotyczące „AIDS and Human Rights” . W czasie polskiej prezydencji w UE w 2011 kierował pracami związanymi z priorytetem dotyczącym starzenia i chorób mózgu w wieku podeszłym. Jest autorem ponad 300 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą, ponad stu doniesień prezentowych na kongresach krajowych i zagranicznych, kilku podręczników i kilkunastu rozdziałów w podręcznikach. Profesor Opala jest laureatem Indywidualnej Nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego (2008). Pod jego kierunkiem zrealizowano 19 prac doktorskich i 6 rozpraw habilitacyjnych. Był przewodniczącym Komisji Patologii Układu Nerwowego w Wieku Podeszłym Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych i Rad Naukowych kilku czasopism naukowych. Profesor Opala jest Członkiem Korespondentem American Neurological Association, Członkiem Honorowym Polish – American Medical Association, członek komisji roboczych w międzynarodowych towarzystwach naukowych European Federation of Neurological Societies i World Federation of Neurology, a także Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN. W latach 2005 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a w latach 2003-2006 przewodniczącego Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN. Profesor Opala jest Założycielem i Przewodniczącym Honorowym Polskiej Rady Mózgu oraz członkiem Movement Disorder Society, Word Federation of Neurology, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zainteresowania naukowe Profesora Opali to: wczesna diagnostyka otępień, zaburzenia psychiczne oraz patogeneza choroby Parkinsona, organizacja diagnostyki i leczenia udaru mózgu, szkolenie podyplomowe lekarzy i organizacja ochrony zdrowia.