Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz, MBA

Kierownik I Kliniki Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Przewodnicząca Krajowej Rady ds. Neurologii.

Lekarz neurolog, Członek Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego i Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), członek Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie od 1999 roku. W 2012 roku została kierownikiem oddziału, a od 2017 roku jest kierownikiem I Kliniki Neurologicznej. W latach 2016 - 2020 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a w latach 2020-2022 Dyrektora IPiN. Początek pracy zawodowej poświęciła badaniom układu cholinergicznego. Dwukrotnie była laureatką stypendium dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Doktorat pt. „Rola ośrodkowego układu cholinergicznego w modulowaniu reakcji lękowych” obroniła z wyróżnieniem przed Radą II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2003 roku. Następnie uzyskała tytuł specjalisty neurologa (w 2006 roku) oraz tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych (w 2012 roku) na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu”. W 2019 roku otrzymała tytuł profesora. W 2023 ukończyła dwuletnie studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia. Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na epidemiologii udaru mózgu, padaczce, chorobach zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzeniach psychicznych w chorobach neurologicznych. Profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz jest autorką ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych, monografii oraz rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy. Uczestniczyła jako kierownik i wykonawca w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. W latach 2003-2004 była ekspertem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ds. Specific Support Action NEURON-ERANET. Była również ekspertem pomocniczym w programie Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia (2016-2017). Od 2022 roku przewodniczy Krajowej Radzie ds. Neurologii.