Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowe Centrum Badawcze, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii - Instytutu

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie od trzeciego roku studiował w ramach indywidualnego programu pod kierunkiem prof. Tadeusza Koszarowskiego. Od początku pracy zawodowej zatrudniony w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Doktoryzował się w 1987 r. pod kierunkiem prof. Jana Steffena, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r., tytuł profesora nauk medycznych w 2007. Od 2010 r. kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii - Instytutu. Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego od 16.03.2016 r. W latach 1987-88 i 1992 pracował w Montefiore Medical Center / Albert Einstein College of Medicine, New York w zespole Petera H. Wiernika, także staże zawodowe i naukowe, m.in. w Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA (1995), St. Bartholomew’s Hospital, Londyn (1993) oraz Fred Hutchinson Cancer Research Center / University of Washington, Seattle, USA (1999). Certyfikat FMGEMS od 1991 r. W 1996 r. wdrożył w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego metodę intensywnej chemioterapii z wysokimi dawkami metotreksatu w leczeniu chorych na chłoniaka Burkitta. W 1997 r. wdrożył w CO-I, we współpracy z zespołem prof. Zygmunta Pojdy, program leczenia mieloablacyjnego i przeszczepiania komórek krwiotwórczych, realizowany i rozwijany aktualnie. W 2004 r. zainicjował włączenie warszawskiego CO-I do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net, w ramach których realizuje jako koordynator i członek Writing/Steering Committee szereg prospektywnych badań klinicznych, w tym już opublikowanych w New England Journal of Medicine i Blood. Należał do grona współzałożycieli Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), której jest aktualnie wiceprezesem. Jest członkiem Rad Redakcyjnych pism: Medical Oncology (do 2014 r.), Nowotwory Journal of Oncology, Onkologia w Praktyce Klinicznej. ESMO Faculty Member for Hematologic Malignancy, kadencja 2015-2016. Ponad 250 indeksowanych publikacji. Jest członkiem PLRG, PALG, PTO, PTOK, PTHiT, ASH, ASCO, ESMO, EBMT oraz EORTC Lymphoma Group, European Lymphoma Institute. Członek-założyciel NSZZ Solidarność, w roku 1980 był delegatem Regionu Mazowsze. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie w kadencjach1989-2009. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.