Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski

Wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia (lekarz, internista, gastroenterolog) oraz wieloletni ekspert ds. żywienia, aktywności fizycznej i otyłości Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Autor ponad 500 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym140 zawartych na liście filadelfijskiej oraz 40 książek. Kierował wieloma programami badawczymi i wdrożeniowymi dot. wpływu żywienia na zdrowie i leczenie chorób (zwłaszcza otyłości i raka). Obecnie m. in. kieruje projektem we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dot. spożycia żywności w Polsce. Pod jego kierunkiem zostały opracowane Normy Żywienia oraz Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób w starszym wieku. Swoje wyniki prezentował ok. 390 razy na wielu konferencjach krajowych oraz światowych i europejskich kongresach dot. żywienia, otyłości i gastroenterologii. Promotor wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, kierownik 22 specjalizacji lekarskich z zakresu interny i gastroenterologii. Recenzent artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, redaktor naukowy czasopisma "Żywienia Człowieka i Metabolizm". Był pomysłodawcą i kierownikiem projektu POL-HEALTH „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej” oraz projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Utworzył w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zachowaj Równowagę” podstawy organizacyjne i merytoryczne Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, którego pracami obecnie kieruje. Był także inicjatorem i współtwórcą Karty Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole podpisaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytut Żywności i Żywienia. Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu interny i gastroenterologii dla studentów polskich i zagranicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownik wielu specjalizacji z gastroenterologii i z chorób wewnętrznych.