Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar

Członek korespondent PAN, wiceprezes PAN, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zastępca redaktora w czasopiśmie naukowym „Neurochemical Research”, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Urodzony w Lublinie 7 maja 1952. W roku 1975 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie w 1979 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1987 doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał w roku 1992. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od roku 2012) oraz Polskiej Akademii Nauk (od roku 2013). Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz były Kierownik Zakładu Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego Pharmacology Biochemistry and Behavior (Elsevier, od 1998) i Neurochemical Research (Springer, od roku 2014). W latach 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Prowadzi badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych. Jest autorem/współautorem 376 artykułów naukowych (wg bazy PubMed), które do chwili obecnej były cytowane 7562 razy. Jego współczynnik H wynosi 42 (cytowania i współczynnik wg bazy Web of Science). Był przewodniczącym Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (Krynica, 2010) oraz organizuje coroczne konferencje „Progress in Research on Epilepsy and Antiepileptic Drugs”). Laureat subsydium profesorskiego „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008). Do dnia dzisiejszego wypromował 40 doktorów nauk medycznych, z których 4 osoby uzyskały habilitacje, a dwie – tytuł profesora. Dodatkowo, w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii pracują 2 osoby ze stopniem doktora habilitowanego i 3 osoby z tytułem naukowym profesora.