Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Witold Rużyłło

Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych przez dwie kadencje (2015-2022), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Jest pionierem nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju. W latach 1970-1971 odbył staż specjalizacyjny z kardiologii w Baylor College of Medicine, Texas Heart Institute, Houston, USA. Wykonał pierwsze w Polsce zabiegi diagnostyczne: koronarografii i biopsji mięśnia sercowego oraz zabiegi kardiologii interwencyjnej: zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego i angioplastyki tętnicy wieńcowej. Przeprowadził pionierskie w Polsce zabiegi terapeutyczne wrodzonych i nabytych wad serca (1984-1987), zwieńczone wykonaniem pierwszego w Polsce przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej w 2008 r. W latach 2000 pracował nad terapią regeneracyjną serca przy użyciu czynników wzrostu naczyń, podanych bezpośrednio do mięśnia sercowego. W latach 2006-2015 był Dyrektorem Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Aninie. Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2003-2009 był członkiem Rady Programowej Narodowego Programu Zapobiegania i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego (POLKARD). W roku 2016 otrzymał tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.