Prof. dr hab. n. med. Piotr Lass

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadr, Gdański Uniwersytet Medyczny, Kierownik Katedry Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej GUMed

Urodzony 28 grudnia 1958 w Gdańsku; specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, profesor nauk medycznych, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006 – 2016. W 1983 ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1990 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy zatytułowanej "Zmiany reaktywności beta-adrenergicznej przepływu mózgowego w cukrzycy streptozotocynowej u szczurów". Habilitował się w roku 1999 w oparciu o rozprawę "Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu jako metoda oceny zmian mózgowego przepływu krwi w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej". W roku 2004 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od roku 1983 związany zawodowo z Akademia Medyczną w Gdańsku (AMG), przekształconą w roku 2009 w Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed.). Pracuje w Zakładzie Medycyny Nuklearnej - obecnie jako profesor zwyczajny - od roku 1995 kierownik tego Zakładu. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniach radioizotopowych ośrodkowego układu nerwowego. Staże naukowe i zawodowe odbywał m.in. w Danii, Katarze, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W latach 2002 – 2006 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AMG, w roku 2006 pierwszym dziekanem i założycielem Wydziału Nauk o Zdrowiu tej uczelni, obecnie jest prodziekanem d/s nauki tego Wydziału. Uzyskał członkostwo w licznych towarzystwach naukowych, m.in. w Polskim Towarzystwie Medycyny Nuklearnej (w latach 2002 – 2006 był przewodniczący Zarządu PTMN), Polskim Towarzystwie Fizyki Medycznej, British Society of Nuclear Medicine, Society of Nuclear Medicine. W latach 1987 – 1989, 1994 – 1999 był członkiem Komisji Neuroradiologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, od roku 2011 jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Od roku 2017 zasiada w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.