Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. ekon. Krzysztof Opolski

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor zwyczajny ekonomii, były kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma naukowego „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo” (obecnie „Central European Economic Journal”). Prowadzi m.in. zajęcia z następujących przedmiotów: Bankowość komercyjna, Warsztaty menedżera finansowego, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Firma w globalnej gospodarce – Zarządzanie finansami i strategie marketingowe. Kierownik programu niestacjonarnych studiów doktoranckich „Gospodarka i Rynek. Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm”, organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, oraz pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych”. Pod jego kierunkiem obroniono szesnaście rozpraw doktorskich z zakresu bankowości, finansów i strategii, obecnie promotor pięciu doktoratów. Recenzował liczne prace doktorskie i habilitacyjne. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół zagadnień strategii i efektywności przedsiębiorstw, bankowości komercyjnej, a ostatnio wokół problematyki finansjalizacji. W tym obszarze szczególną uwagę należy zwrócić na najnowsze publikacje pod jego współredakcją: Financialization and the Economy (Routledge, London−New York 2017), Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo (CeDeWu, Warszawa 2016), Sektor Shadow Banking w Polsce (CeDeWu, Warszawa 2015), w których znajdują się też rozdziały jego autorstwa. Jest Przewodniczącym Rady Redakcyjnej czasopisma „MAZOWSZE – Studia Regionalne”, członkiem Rad Naukowych czasopism „Central European Economic Journal” oraz „E-Finanse. Aktywnie działa w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych, takich jak CHER (Consortium for Higher Education Researches) i IRSPM (International Research Society for Public Management), European Group for Public Administration (EGPA) i Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD). Pracę naukową i dydaktyczną łączy z dużym doświadczeniem praktycznym w obszarze zarządzania i doradztwa. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A., Axa Polska, Centrum Giełdowego S.A. W latach 2009−2010 kierował zespołem doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecnie przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i jest członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. Jest cenionym ekspertem, propagatorem wiedzy ekonomicznych, komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach poświęconych gospodarce.