Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher

Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, przewodniczący Komisji Kompleksowej Rehabilitacji KRKFiIS PAN, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Studia medyczne na wydziale lekarskim ukończył na Akademii Medycznej w Lublinie w 1989 roku. Specjalizację I stopnia z rehabilitacji medycznej uzyskał w 1994 roku, a specjalizację II stopnia z rehabilitacji medycznej z wyróżnieniem uzyskał w 1997 roku. W 1996 roku z wyróżnieniem uzyskał stopień naukowy doktora medycyny, a w 2010 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 1989-2012 pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie jako starszy asystent w Klinice Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacji. W latach 1989-2004 pracuje w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalizującej się w leczeniu skolioz, urazów i chorób ośrodkowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego i mózgu oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami różnych kierunków. Od 2004 roku jest kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2006 do 2017 roku był kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie, gdzie specjalizował się w rehabilitacji onkologicznej. Od 01.10.2017 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Od 1990 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od września 2013 roku był Vice-Prezesem, a od 13 września 2019 r. jest Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2010 roku, czyli od momentu powstania, jest Przewodniczącym Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim od 2012 roku. Od lipca 2018 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji medycznej. Od 2015 r. jest konsultantem medycznym w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. oraz w Uzdrowisku Horyniec Sp. z. o.o. w Horyńcu Zdrój. Członek Krajowej Rady Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Vice – Przewodniczący Narodowej Rady Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie rehabilitacji medycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Od 1998 roku kierownik administracyjny, a następnie kierownik naukowy kursów szkoleniowych dla lekarzy w ramach specjalizacji z rehabilitacji medycznej prowadzonych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek, a obecnie Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Członek zespołów i komisji przy Ministrze Zdrowia, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Konsultancie Krajowym w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Autor i współautor 452 publikacji naukowych, w tym 310 prac pełnotekstowych i 142 streszczeń o łącznej wartości 40,853 IF i punktacji 2316,00 PK i 455 PW. Liczba cytowań według bazy Web of Science (bez autocytowań) 243, h-index: 11. Liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań) 223, h-index: 11. Promotor 13 rozpraw doktorskich oraz recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych i 5 przewodach doktorskich. Członek komitetów naukowych sympozjów i kongresów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji oraz inne towarzystwa, uczelnie wyższe i stowarzyszenia naukowe. Członek rad naukowych i konsultant czasopism naukowych: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Polski Przegląd Rehabilitacji (Polish Journal of Rehabilitation Research). Recenzent licznych prac i publikacji w czasopismach naukowych. Ekspert Zespołu ds. opracowanie zmian w rehabilitacji leczniczej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oraz Ekspert Główny Map Potrzeb Zdrowotnych w zakresie rehabilitacji oddziałów szpitalnych i dziennych. Ekspert Zespołu ds. opracowanie koncepcji nowej Ustawy o leczeniu uzdrowiskowym.