Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Od 31 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. M.in. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa- Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz-członkiem Zarządu Dzielnicy, Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi , pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi następujących książek: „Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Kierowanie zespołem projektowym”, „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowe”, „Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw”, „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna”, „Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka”, „Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka”, „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”. Jest również współautorem podręczników do szkół ponadgimnazjalnych: „Przedsiębiorczości bez tajemnic” oraz „Ekonomia bez tajemnic”. Był współtwórcą podstawy programowej z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce do liceum. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni.