Eksperci zapraszają na Kongres

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Instytutem informuje, iż: Instytut dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe udostępnione w związku z udziałem w Kongresie „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się w dniach 26-27 października 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz online w sieci internet za pomocą platform do streamingu zwanej dalej Kongresem, jak również przekazać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych. W związku z powyższym przekazujemy poniższe informacje.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, pana mgr Macieja Dziewulskiego, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@ifps.org.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celach realizacji zadań związanych z organizacją i udziałem  w Kongresie, który odbędzie się w dniach 26-27 października 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także online w sieci internet za pomocą platform do streamingu oraz w związku z organizacją i/lub współorganizacją przyszłych Kongresów, Konferencji i innych spotkań związanych z działalnością Instytutu, w szczególności działalnością leczniczą, naukową, informacyjną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategoria danych osobowych
Kategoria przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych to: imię/imiona, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko służbowe, miejsce pracy, zdjęcie, notka biograficzna, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Instytut powierzy przetwarzanie danych osobowych, oraz pracownicy i współpracownicy Instytutu lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Kongresu, Konferencji lub spotkania, a po zakończeniu przedsięwzięcia – przez okres sześciu lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu roku, w którym odbyło się dane przedsięwzięcie.

Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją i uczestnictwem w Kongresie.