Eksperci zapraszają na Kongres

Regulamin konkursu „Perspektywy Medycyny”


I. Organizatorzy i cele

 1. Organizatorem konkursu „Perspektywy Medycyny” (zwanego dalej: Konkursem) jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie z siedzibą ul. Maurycego Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (zwana dalej: „Organizatorem”), wspierana przez Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”.
 2. Organizator określa warunki udziału w konkursie, powołuje jury oraz odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu.
 3. Celem konkursu jest promowanie ekspertów i liderów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji nauk medycznych.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, w szczególności ekspertów i współpracowników biorących udział w Kongresie Zdrowie Polaków, którzy wyróżniają się swoją postawą, skutecznością działania, osiągnięciami w swojej dziedzinie. Wyjątkiem jest kategoria: Promocja zdrowia w mediach, która skierowana jest do całego grona dziennikarzy zajmujących się problematyką zdrowia, nauki i medycyny.
 2. Kandydatów w poszczególnych kategoriach zgłasza Kapituła Konkursu do organizatora Konkursu w terminie 10 dni od ogłoszenia. Kapituła Konkursu składa się z członków Rady Programowej pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Programowej.
 3. Udział w Konkursie wymaga pisemnej akceptacji niniejszego regulaminu. Kapituła Konkursu zapewnia zapoznanie z Regulaminem przez wszystkich Kandydatów.
 4. Każdy członek Kapituły może zgłosić po 1 kandydacie w każdej kategorii:
  • profilaktyka zdrowotna,
  • nowoczesna edukacja medyczna,
  • innowacje i wdrożenia,
  • telemedycyna i usługi e-zdrowia,
  • organizacja – ochrona zdrowia,
  • promocja zdrowia w mediach
 5. Przewodniczący Rady Programowej powołuje Jury. W pierwszym roku Konkursu w skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora. Co roku Jury Konkursu jednorazowo zasilać będą laureaci ubiegłorocznych edycji Konkursu.
 6. W ocenie Jury brane będą pod uwagę:
  • „Perspektywy Medycyny w kategorii profilaktyka zdrowotna”: realizowanie akcji profilaktycznych, badań przesiewowych, wprowadzanie nowatorskich pomysłów, które przyczyniają się do promowania działań prozdrowotnych
  • „Perspektywy Medycyny w kategorii nowoczesna edukacja medyczna”: stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do nauczania medycyny
  • „Perspektywy Medycyny w kategorii organizacja ochrona zdrowia”: sukcesy placówki zarządzanej przez danego eksperta, opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej
  • „Perspektywy Medycyny w kategorii promocja zdrowia w mediach”: popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej, promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny oraz rzetelność
  • „Perspektywy Medycyny w kategorii innowacje”: wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, jej znaczenie dla poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów
  • „Perspektywy Medycyny w kategorii telemedycyna, usługi e-zdrowia”: opracowanie nowatorskiej usługi telemedycznej, e-zdrowia, dostępność i intuicyjność obsługi oraz wsparcie dla konwencjonalnych metod.
 7. Termin realizacji konkursu:
  • Momentem ogłoszenia kandydatów na „Perspektywy Medycyny” w poszczególnych kategoriach będzie pierwszy dzień Kongresu.
  • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie publikacji Raportu Kongresu Zdrowie Polaków.
  • Akceptując niniejszy Regulamin Kandydat, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraża zgodę na nagrywanie i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w szczególności na wykorzystywanie wizerunku w celach publikacji wyników Konkursu, promocji wydarzenia Kongres Zdrowie Polaków, promowania ekspertów i liderów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji nauk medycznych, w szczególności poprzez: publikację na stronie internetowej oraz na stronach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), a także w innych materiałach prasowych (w tradycyjnej formie lub elektronicznej), udostępniania nagrań obrazu, dźwięku lub obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym w sieci Internet i innych sieciach, w szczególności za pomocą transmisji strumieniowej, za pośrednictwem strony internetowej oraz w serwisach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter), wyświetlanie lub odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępniania nagrań w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi zapoznać w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publikowanie za pomocą dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, jak również zamieszczanie w ramach innych utworów.

III. Postępowanie konkursowe i nagroda

 1. Postępowanie konkursowe przebiega w następujący sposób: Każda kategoria będzie oceniana na podstawie 3 stałych wskaźników. Dla każdego ze wskaźników kandydat może otrzymać punkty w skali 1-10. Suma punktów daje wynik kandydata. Wskaźniki do poszczególnych kategorii zawiera załącznik nr 1.
 2. Wygrywa kandydat, który uzyska największą liczbę punktów przydzielonych przez jurorów. W przypadku, gdy będzie więcej niż jeden zwycięzca w kategorii jury zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzcy.
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 4. Nagroda: Każdy z laureatów otrzyma statuetkę i pamiątkowy dyplom. (Wygrana gwarantuje uczestnictwo w obradach Jury w kolejnej edycji Konkursu.).

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, prezentacji jego wyników, jak również w celu promowania ekspertów i liderów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji nauk medycznych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażoną poprzez akceptację niniejszego regulaminu;
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, w tym realizacja celów statutowych Organizatora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, związanego z przeprowadzeniem Konkursu, publikacją jego wyników, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe, przekazane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, a także w niezbędnym zakresie współorganizatorom wydarzenia oraz dostawcom usług.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1-7 należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
 8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

V. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.