Eksperci zapraszają na Kongres

Dzień 2, 26 października 2021 – program szczegółowy

*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco

Kanał 1: https://youtu.be/DmP5rjN1w10

prof. Dariusz Czaprowski Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej
prof. Janusz Bohosiewicz Współczesne możliwości diagnostyki i terapii wad płodu. Własne doświadczenia w operacjach płodów z przepukliną oponowo-rdzeniową na otwartej macicy
dr Paulina Krasnodębska Elektromiografia krtani w praktyce otolaryngologiczno-foniatrycznej
Spojrzenie lokalne na bezpieczeństwo zdrowia publicznego w czasach pandemii COVID-19
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Uczestnicy:
prof. Marta Wiszniewska – wprowadzenie
dr Emilia Harasim-Piszczatowska, dr Małgorzata Andryszczyk Bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście pandemii COVID-19 jako zagrożenie zdrowia publicznego
dr Jolanta Gładczuk Choroby cywilizacyjne jako choroby współistniejące – profilaktyka czy działanie interwencyjne
prof. Ewa Kleszczewska Postęp naukowo-techniczny i postęp technologiczny w pandemii COVID-19 – spojrzenie lokalne
dr Andrzej Sęk Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie państwem (współpraca służb)
mgr Dawid Harasim Kształcenie ratowników medycznych i pielęgniarek oraz możliwości ich zatrudnienia
Arleta Beata Jurczykowska, prof. Ewa Kleszczewska Od opiekuna medycznego do pielęgniarki. Proces pielęgnacyjny pacjenta z SM jako chorobą współistniejącą z COVID-19
Grażyna Kruszniewska, prof. Ewa Kleszczewska Pielęgniarska opieka onkologiczna w dobie pandemii COVID-19
Daniel Dziekoński, dr Emilia Harasim-Piszczatowska Działania społeczne z zakresu ratownictwa medycznego a ograniczenia wynikające z pandemii
Nadzór epidemiologiczny w polskiej ochronie zdrowia w okresie ostatnich 30 lat
Moderatorzy:
Renata Furman, prof. Andrzej Wojtyła
Uczestnicy:
dr Marek Balicki
prof. Marcin Czech
prof. Adam Fronczak
dr Anna Gręziak
dr Krzysztof Kuszewski
Maciej Miłkowski
prof. Jarosław Pinkas
dr Elżbieta Włodarczyk Opieka rehabilitacyjna przed i po wszczepieniu implantów słuchowych
Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów środowiska uniwersyteckiego
Moderatorzy:
prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Piotr Wachowiak
Uczestnicy:
ks. prof. Stanisław Dziekoński
prof. Jan Łaszczyk
prof. Bartosz Molik
prof. Krzysztof Zaremba
prof. Henryk Skarżyński, Barbara Kaczyńska, Agnieszka Sepioło Muzykoterapia w rozwoju drogi słuchowej
Rola instytutów medycznych we współczesnej ochronie zdrowia
Moderatorzy:
dr Marek Migdał, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy:
dr hab. Grzegorz Juszczyk
prof. Andrzej Kawecki
dr Anna Kowalczuk
prof. Brygida Kwiatkowska
prof. Ewa Lech-Marańda
dr Tomasz Maciejewski
prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz
prof. Jolanta Walusiak-Skorupa
prof. Stefan Wesołowski
dr Anna Ratuszniak Nowoczesne protezowanie słuchu
Zdrowie Polaków – rola mediów
Moderatorzy:
prof. Henryk Skarżyński, Henryk Szrubarz
Uczestnicy:
Renata Furman
Adam Giza
Marta Jakubiak
Iwona Konarska
Małgorzata Konaszczuk
Karolina Kowalska
Paweł Kruś
Bartosz Kwiatek
Beata Mańkowska
dr Wojciech Moskal
Katarzyna Pinkosz
Dorota Romanowska
Łukasz Salwarowski
ks. Andrzej Sochal
Bożena Stasiak
Edukacja w czasie pandemii – zdrowotne aspekty kształcenia na odległość
pod patronatem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Moderator:
prof. Tomasz Szapiro
Uczestnicy:
prof. Ewa Gruszczyńska
prof. Jan Łaszczyk
prof. Barbara Marcinkowska
prof. Andrzej Rokita

Kanał 2: https://youtu.be/-teefx0w_yo

mec. Tomasz Młynarski Bezpieczeństwo pacjenta w praktyce działania Rzecznika Praw Pacjenta
prof. Paweł Kukołowicz Fizyka w medycynie – fizyka medyczna
prof. Ewelina Nojszewska Możliwości/konieczności wdrożenia Value-Based Health Care w Polsce
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uczestnicy:
płk prof. Leszek Markuszewski Ciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, miażdżyca i choroby naczyniowe
prof. Andrzej Krupienicz Przewlekła niewydolność krążenia
prof. Krzysztof Paśnik Chirurgia bariatryczna, nowotwory w chirurgii
prof. Kamal Morshed Nowotwory głowy i szyi
Choroby mózgu – priorytet współczesnej medycyny
Moderator:
dr hab. Piotr Maciejak
Uczestnicy:
dr hab. Piotr Maciejak Badania podstawowe – teoria a praktyka
prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Dlaczego choroby układu nerwowego stały się kluczowym problemem ochrony zdrowia
prof. Adam Wichniak Wyzwania współczesnej psychiatrii
Współczesne możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i równowagi
Moderatorzy:
prof. Krzysztof Kochanek, prof. Piotr H. Skarżyński
Uczestnicy:
prof. inż. Krzysztof Kochanek Nowoczesna diagnostyka zaburzeń słuchu
prof. Piotr H. Skarżyński Współczesne możliwości terapii zaburzeń słuchu
dr Beata Miaśkiewicz Współczesne możliwości terapii zaburzeń głosu
prof. Agata Szkiełkowska Nowoczesna diagnostyka zaburzeń głosu i mowy
dr Grażyna Tacikowska Nowoczesna diagnostyka zaburzeń równowagi
dr Katarzyna Pietrasik Współczesne możliwości terapii zaburzeń równowagi
Telemedycyna w kardiologii dziecięcej
pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN
Moderatorzy:
prof. Bożena Werner, prof. Ryszard Piotrowicz
Uczestnicy:
prof. Bożena Werner Telemedycyna w światowej kardiologii dziecięcej wyzwaniem dla kardiologów dziecięcych w Polsce
dr Radosław Pietrzak Opieka telemedyczna nad pacjentami z wrodzonymi wadami serca
lek. Tomasz Książczyk Znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w opiece nad rodzinami z zespołami arytmii wrodzonych
Telemedycyna w kardiologii dziecięcej
pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN
Uczestnicy:
lek. Tomasz Książczyk
prof. Paweł Krzesiński
dr Radosław Pietrzak
prof. Ryszard Piotrowicz
prof. Bożena Werner
Wdrożenie leczenia nieubezpieczonych osadzonych chorych na HCV
Moderator:
Kalina Gierblińska
Uczestnicy:
dr Anna Banaszewska
prof. Robert Flisiak
Urszula Jaworska
Maciej Miłkowski
Dorosły z wadą wrodzoną serca ¬– zagubiony w systemie opieki zdrowotnej
Moderatorzy:
prof. Jarosław Kaźmierczak, dr Maria Miszczak-Knecht
Uczestnicy:
prof. Andrzej Kansy Leczenie wad wrodzonych serca
prof. Grażyna Brzezińska Złożoność procesu terapeutycznego pacjentów z wadą wrodzoną serca
prof. Piotr Hoffman Model opieki zdrowotnej nad dorosłym z wadą wrodzoną serca
COVID-19, nowotwory, otyłość – pandemie współczesnego świata z perspektywy chirurgii
Moderator:
prof. Mariusz Frączek
Uczestnicy:
prof. Mariusz Frączek Jak zmienił się świat chirurga w dobie pandemii COVID-19?
prof. Wojciech Zegarski, dr hab. Rafał Stec Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg chorób nowotworowych i możliwości ich leczenia
prof. Paweł Bogdański, dr hab. Mariusz Wyleżoł Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg choroby otyłościowej i możliwości jej leczenia
prof. Bolesław Samoliński, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Czy jesteśmy w stanie dostosować organizację leczenia chorych na nowotwory lub otyłość do wyzwań związanych z pandemią COVID-19?

Kanał 3: https://youtu.be/-jzF1ViaM_k

Piotr Winciunas Absencja chorobowa w latach 2019-2021 (I półrocze) oraz działalność ZUS zapobiegająca niezdolności do pracy
prof. Iwona Grabska-Liberek Terapie komórkowe i genowe w okulistyce
prof. Karina Jahnz-Różyk Wybrane problemy w alergologii
Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych
Kształcenie kadr medycznych w województwie pomorskim
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Uczestnicy:
Anna Czarnecka
Jarosław Filipczak, MBA
dr Dariusz Kostrzewa
Marzena Mrozek
Jolanta Sobierańska-Grenda, MBA
prof. Krystyna Strzała
Zdrowotne i ogólnospołeczne znaczenie aktywności fizycznej – potęga profilaktyki
pod patronatem Sesji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
Moderator:
prof. Andrzej Ziemba
Uczestnicy:
prof. Magdalena Kwaśniewska, prof. Wojciech Drygas Długofalowe skutki aktywności fizycznej na kształtowanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (obserwacje 30-letnie)
prof. Andrzej Ziemba Aktywność fizyczna w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym
prof. Edward Franek Regularna aktywność fizyczna a cukrzyca typu II
prof. Tomasz Kostka Sprawny senior – znaczenie aktywności fizycznej
Zwierzęta w badaniach medycznych i doskonaleniu biegłości zabiegowej
Moderator:
prof. Romuald Zabielski
Uczestnicy:
prof. Stanisław J. Czuczwar
prof. Agnieszka Dobrzyń
prof. Adam Liebert
prof. Wiesław Tarnowski
prof. Krzysztof Turlejski
COVID-19, ale co dalej?
Moderator:
Mariola Łodzińska
Uczestnicy:
dr Paweł Grzesiowski
dr hab. Maciej Krawczyk
Zofia Małas
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Małgorzata Rusak
Wybrane projekty naukowe realizowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
Moderator:
prof. Krzysztof Kochanek
Uczestnicy:
prof. Monika Ołdak, dr Dominika Oziębło, mgr Anna Sarosiak Projekty Narodowego Centrum Nauki realizowane w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. Wiesław W. Jędrzejczak Wpływ stanu uwagi na funkcjonowanie ucha wewnętrznego
prof. Wiesław W. Jędrzejczak Problemy w detekcji ubytków słuchu za pomocą przesiewowych testów emisji otoakustycznych
prof. Artur Lorens Wieloośrodkowe badania percepcji słuchowej użytkowników implantu ślimakowego
prof. Agata Szkiełkowska System do automatycznej detekcji zaburzeń głosu AS4LaP
prof. Danuta Raj-Koziak Narzędzia do oceny uciążliwości subiektywnych szumów usznych
dr Monika Matusiak Badanie przydatności oceny polimorfizmów genów MMP-9 i BDNF oraz ich produktów jako biomarkerów neuroplastyczności u dzieci z głuchotą prelingwalną leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego
dr Agnieszka Pluta Realizacja grantów naukowych we współpracy z ośrodkami badawczymi
Syndemia: problemy w diagnostyce i leczeniu chorób innych niż COVID-19
Moderator:
prof. Michał Myśliwiec
Uczestnicy:
prof. Michał Myśliwiec Syndemia – bo pandemia zaburza cały system ochrony zdrowia
prof. Robert Flisiak Problemy w dziedzinie chorób zakaźnych
prof. Piotr Myśliwiec Problemy w chirurgii podczas pandemii
prof. Marek Wojtukiewicz Problemy dotyczące onkologii
W jaki sposób powinny być realizowane duże inwestycje zdrowotne?
Moderator:
Karolina Kowalska
Uczestnicy:
Krzysztof Kopeć
Barbara Misiewicz-Jagielak
prof. Henryk Skarżyński

Kanał 4: https://youtu.be/Hg0oHGGelDw

prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym
prof. Piotr H. Skarżyński, dr Małgorzata Buksińska Współczesne możliwości badania smaku i węchu
dr Beata Miaśkiewicz Chirurgiczne modelowanie głosu
Opieka farmaceutyczna jako integralny element procesu terapeutycznego. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Narodowy Instytut Leków
Moderator:
Marta Markiewicz
Uczestnicy:
Michał Byliniak
prof. Marcin Czech
Magdalena Kołodziej
dr Anna Kowalczuk
Stanisław Maćkowiak
dr Piotr Merks
Jak naprawić adherence w procesie leczniczym po erze teleporady?
Moderator:
Krzysztof Suszek
Uczestnicy:
dr Leszek Borkowski
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
dr Maria Libura
Anna Śliwińska
Strategie pomocowe dla osób z niepełnosprawnością słuchową w okresie pandemii COVID-19
Moderator:
prof. Artur Lorens
Uczestnicy:
prof. Artur Lorens Światowy Raport o Słuchu
dr Elżbieta Włodarczyk Diagnostyka pacjenta w kierunku zastosowania protez wszczepialnych
dr Małgorzata Zgoda Wykluczenie cyfrowe osób starszych i niepełnosprawnych w dobie telerehabilitacji po wszczepieniu implantu słuchowego
dr inż. Anita Obrycka Konieczność stałej opieki inżynieryjnej i prowadzenia wymian procesorów mowy (medycznego środka technicznego) w czasie pandemii COVID-19 u pacjentów, użytkowników implantów ślimakowych
Ewelina Grabowska Jakość funkcjonowania po wszczepieniu implantu słuchowego – perspektywa pacjentów z całkowitą lub częściową głuchotą
Zapotrzebowanie na usługi medyczne i niemedyczne w Polsce – rola nowoczesnej medycyny
Moderator:
dr hab. Edyta Sutkowska
Uczestnicy:
dr Justyna Mazurek Zmiana zapotrzebowania na usługi medyczne i niemedyczne w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie analizy FIMA w badaniu jednoośrodkowym
prof. Joanna Szczepańska-Gieracha Rola wirtualnej rzeczywistości i tele-mentalhealth w poprawie zdrowia osób przewlekle chorych
dr hab. Edyta Sutkowska Jak wspomóc ośrodki rehabilitacyjne i centra sportowe w propagowaniu aktywności fizycznej, wykorzystując media – omówienie projektu Akcja Rehabilitacja
Aplikacja wyników badań socjologicznych w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych Polaków
pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz fundacji Kreatywnie dla Zdrowia
Moderator:
dr Krzysztof Puchalski
Uczestnicy:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat Znaczenie badań socjologicznych w promocji zdrowia i profilaktyce chorób nowotworowych
dr Magdalena Wieczorkowska Znaczenie badań socjologicznych w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym
dr Agnieszka Borowiec Postawy wobec COVID-19 a stosowanie się do zaleceń epidemicznych. Wyniki badań Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
lek. Michał Jędrzejek Dlaczego jest potrzebna i co daje diagnoza potrzeb zdrowotnych społeczności? Przykład badań wrocławskich
Interdyscyplinarnie o sytuacji osób interpłciowych i transpłciowych w Polsce
Moderator:
prof. Aneta Gawlik
Uczestnicy:
prof. Agnieszka Bielska-Brodziak
mgr Marta Dora
dr Bartosz Grabski, FECSM
Wit Kania
Magdalena Mijas
Magda Rakita
Innowacje w medycynie z Godłem „Teraz Polska”
Moderator:
dr Jarosław Górski
Uczestnicy:
Paweł Elbanowski
dr Dawid Nidzworski
Krzysztof Przybył
prof. Piotr H. Skarżyński
prof. Piotr Suwalski
prof. Wojciech Zgliczyński
Rola pacjenta w badaniu klinicznym
Moderator:
Kalina Gierblińska
Uczestnicy:
dr Anna Banaszewska
Urszula Jaworska
Agnieszka Ryniec
dr Rafał Staszewski

Kanał 5: https://youtu.be/c5qI_GcOQ0g

prof. Włodzimierz Opoka, dr Mariusz Janikowski Równoległy świat leków
prof. Beata Kawala Leczenie ortodontyczne – kiedy za późno jest wciąż za wcześnie?
prof. Bożena Romanowska-Dixon Rola terapii protonowej w leczeniu pacjentów z czerniakiem oka
Lubuski Kongres Kobiet „Życie po życiu”, czyli czego nauczyła nas pandemia
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Moderator:
Katarzyna Kozińska
Uczestnicy:
Katarzyna Barna
Agnieszka Chyrc
Elżbieta Anna Polak
dr Róża Poźniak-Balicka
prof. Krzysztof Simon
Zagrożenia zdrowotne związane z nowymi i starymi patogenami
Uczestnicy:
prof. Miłosz Parczewski Transmisje międzygatunkowe a przyszłe pandemie
prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Zagrożenia związane z bakteriami wielolekoopornymi (MDR)
prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć Czy gruźlica nadal groźna, czy odchodzi w zapomnienie?
Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego w dobie pandemii zakażeń koronawirusem
Moderator:
prof. Mieczysław Walczak
Uczestnicy:
prof. Mieczysław Walczak Czy urodzenie dziecka zbyt małego w odniesieniu do czasu trwania ciąży (SGA) i / lub z hipotrofią wewnątrzmaciczną (IUGR) może determinować rozwój i stan zdrowia w późniejszych okresach życia?
prof. Artur Mazur Otyłość w populacji wieku rozwojowego w dobie pandemii zakażeń koronawirusem
prof. Jerzy Starzyk Co nowego w diagnozowaniu i terapii przedwczesnego pokwitania?
prof. Małgorzata Myśliwiec Czy możliwa jest prewencja cukrzycy typu 1?
Profilaktyka chorób przyzębia w kontekście zachowania zdrowia ogólnego
Moderator:
prof. Renata Górska
Uczestnicy:
prof. Tomasz Konopka
prof. Krzysztof Simon
Stan po COVID- 19 – stan po burzy
Moderatorzy:
prof. Jerzy Walecki, prof. Waldemar Wierzba
Uczestnicy:
prof. Andrzej Rydzewski Wielonarządowe powikłania kliniczne u chorych po przebytym COVID-19
prof. Konrad Rejdak Zmiany w układzie nerwowym u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19
dr Mariusz Furmanek Obrazowanie serca u chorych po infekcji COVID-19
dr Zbigniew J. Król Genetyka w diagnostyce SARS-CoV-2 – geny odpowiedzialne za przebieg choroby
Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka Moderatorzy:
prof. Beata Karakiewicz, dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka
Uczestnicy:
prof. Jerzy Samochowiec Stres a zdrowie psychiczne człowieka w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu
dr hab. Wojciech Marlicz Wpływ stresu na zdrowie fizyczne
prof. Beata Karakiewicz Zdrowie psychiczne pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19
dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i nastolatków w pandemii COVID-19. Wyniki ogólnoświatowego badania COH-FIT
Inżynieria w walce z zagrożeniem SARS-CoV-2
Moderator:
dr hab. Michał Borecki
Uczestnicy:
prof. Aneta Nitsch-Osuch Współczesne zagrożenia epidemiologiczne – nie tylko COVID-19…
dr hab. Michał Borecki, prof. Jan Szmidt, prof. Marek Krawczyk Potencjał nauk technicznych wobec zagrożeń spowodowanych wirusami SARS-CoV-2
dr hab. Anna Wójcicka, dr Monika Kolanowska, dr Paweł Gaj, dr Marta Kotlarek-Łysakowska Natychmiastowa, czuła i swoista oraz bezpośrednia metoda detekcji wirusa SARS-CoV-2
Aktualne wyzwania zdrowotne w psychiatrii
Uczestnicy:
prof. Maciej Pilecki Depresja – epidemia wśród dzieci i dorosłych
dr Marek Balicki Kompleksowa opieka nad pacjentem w Centrum Zdrowia Psychicznego

Kanał 6: https://youtu.be/jOraMT7P3DQ

prof. Adam Maciejczyk Reforma opieki onkologicznej – założenia Krajowej Sieci Onkologicznej
prof. Leonora Bużańska Bioinżynieria in vitro mózgu i rdzenia kręgowego
Zdrowie Polaków w aspekcie kształcenia przyszłych lekarzy, pielęgniarek i położnych
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Uczestnicy:
prof. Maciej Banach
dr hab. Mariola Głowacka
dr hab. Jacek Jóźwiak
prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska
prof. Andrzej Matyja
prof. Maciej Słodki
Przeszczepianie narządów w Polsce sukcesy i wyzwania
Moderator:
prof. Magdalena Durlik
Uczestnicy:
dr hab. Jarosław Czerwiński Wyniki przeszczepiania narządów w Polsce
prof. Krzysztof Zieniewicz Przeszczepianie wątroby w Polsce
prof. Roman Danielewicz Przeszczepianie nerek od żywych dawców w Polsce
prof. Magdalena Durlik Przewlekła opieka potransplantacyjna nad biorcą przeszczepu
prof. Piotr Andziak Dostęp naczyniowy do dializ – aktualne problemy i wyzwania na przyszłość
Elżbieta Lanc Rehabilitacja pocovidowa
Tomasz Rosłonek, Agnieszka Gonczaryk Program inwestycji w obszarze zdrowia w związku z COVID-19
Kompleksowa rehabilitacja osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2
pod patronatem Sesji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
Moderatorzy:
prof. Piotr Majcher, prof. Dariusz Białoszewski
Uczestnicy:
prof. Anna Piekarska Pandemia SARS-CoV-2 – nowym wyzwaniem dla rehabilitacji kompleksowej?
dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, dr hab. Dominika Szalewska Proces rehabilitacji pacjentów z pozapłucnymi manifestacjami choroby COVID-19 – NeuroCOVID
dr Piotr Tederko Rehabilitacja hybrydowa pacjentów chorych na COVID-19 i ozdrowieńców ze szczególnym uwzględnieniem telerehabilitacji
Opieka farmaceutyczna i co dalej…
Moderator:
dr hab. Anna Staniszewska
Uczestnicy:
dr Piotr Merks Opieka farmaceutyczna oczami farmaceuty
prof. Dagmara Mirowska-Guzel Relacja lekarz – farmaceuta w kontekście opieki farmaceutycznej
dr hab. Dominik Olejniczak Miejsce edukacji w opiece farmaceutycznej
dr Marcin Kruk Opieka farmaceutyczna kluczem bezpiecznej farmakoterapii
Praktyczne wykorzystanie telemedycyny w Polsce XXI w.
Moderator:
prof. Wojciech Fendler
Uczestnicy:
dr Urszula Smyczyńska, Szymon Grabia Analiza radiomiczna jako narzędzie wspomagające diagnostykę i monitorowanie pacjentów onkologicznych
lek. Arkadiusz Michalak W telediabetologicznym skrócie – o zastosowaniach nowych technologii i telemedycyny w terapii cukrzycy
prof. Paweł Krzesiński Zdalne monitorowanie parametrów życiowych w kardiologii
prof. Ryszard Piotrowicz Telemedycyna – nowe technologie w kardiologii – teleanaliza głosu
Komitet Nauk Klinicznych PAN
Moderator:
prof. Michał Myśliwiec
Uczestnicy:
prof. Andrzej Więcek Sekcja – Postępy farmakoterapii chorób nerek i układu sercowo-naczyniowego
prof. Henryk Skarżyński, prof. Krzysztof Kochanek Komisja zaburzeń komunikacyjnych
prof. Ryszard Piotrowicz Komisja Telemedycyny
prof. Marek Maruszyński Komisja ds. leczenia następstw urazów
dr hab. Edyta Sutkowska Komisja ds. zapobiegania otyłości i jej następstw
prof. Bożena Werner Komisja ds. prewencji chorób sercowo-naczyniowych u dzieci

Program do pobrania