1. edycja konkursu „Perspektywy Medycyny”

Podczas Światowego Kongresu Audiologii, który odbywał się w dniach 10-13 kwietnia 2022 r. w Kajetanach i Warszawie, obyła się uroczystość wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu Perspektywy Medycyny. – W 2000 r. zostałem zaproszony przez przedstawicieli różnych środowisk – kultury, sportu, nauki i gospodarki, ażeby założyć Akademię Polskiego Sukcesu. Pani Irena Szewińska podkreślała wówczas, że sukces w różnych obszarach trzeba umacniać – wspominał na wstępie prof. Henryk Skarżyński. – Ten konkurs jest okazją, abyśmy przypomnieli o osiągnięciach indywidualnych i zespołowych, a zarazem dowodem na to, że potrafimy odnosić sukcesy i potrafimy się nimi dzielić – mówił prof. Henryk Skarżyński, podkreślając, że konkurs „Perspektywy Medycyny” stanie się stałym punktem w programie Kongresu „Zdrowie Polaków”. Galę wręczenia nagród i wyróżnień prowadziła Agata Konarska.

Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzację postaw prozdrowotnych.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach:

Kategoria: Profilaktyka zdrowotna

NAGRODY otrzymali:

prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

ZA: realizowanie akcji profilaktycznych i badań przesiewowych oraz wprowadzanie nowatorskich pomysłów, które przyczyniają się do promowania działań i zachowań prozdrowotnych wśród Polaków

prof. Robert Flisiak, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

ZA: odegranie bardzo ważnej roli w procesie budowania zdrowotnej świadomości społecznej, przedstawianie konkretnych rozwiązań i zmian organizacyjnych oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród Polaków

Wyróżnienia otrzymali:

prof. Jerzy Szaflik z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser

ZA: zainicjowanie przesiewowych badań wzroku w kierunku jaskry za pomocą sztucznej, inteligentnej platformy e-jaskra

Instytut Matki i Dziecka

ZA: rozwój działalności o charakterze „centrum omicznego” przy zastosowaniu unikatowej diagnostyki specjalistycznej wspierającej działalność klinik Instytutu Matki i Dziecka, poradni specjalistycznych i innych ośrodków medycznych w Polsce w ramach ponadnarodowego projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

prof. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

ZA: dziesięcioletnią, niezmiernie skuteczną realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, którego głównym celem jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych, mało inwazyjne leczenie i szybki powrót do zdrowia

Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk

ZA: aktywne wspieranie wiedzą i autorytetem wszystkich edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, realizowanie programów prozdrowotnych oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród Polaków

Kategoria: Organizacja – ochrona zdrowia

NAGRODY otrzymali:

Prof. Waldemar Wierzba, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

ZA: podjęcie wielu cennych inicjatyw związanych z pandemią, w tym organizację największego w kraju szpitala covidowego

gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

ZA: realizację pionierskich programów zdrowotnych dla pacjentów Sił Zbrojnych RP oraz zorganizowanie pierwszego od ponad 40 lat szpitala w strukturze Sił Zbrojnych RP

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ZA: największą na świecie liczbę wszczepionych – w roku 2021 r. – różnego rodzaju implantów słuchowych w leczeniu całkowitej i częściowej głuchoty

prof. Piotr Socha, zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie „Pomnik – Zdrowia Dziecka” w Warszawie

ZA: ponad 20-letnią działalność kliniczną na rzecz walki z otyłością u dzieci w zakresie profilaktyki, oceny patomechanizmów i czynników ryzyka oraz diagnostyki i leczenia powikłań tej choroby

prof. Brygida Kwiatkowska – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher

ZA: determinację i poświęcenie w upowszechnianiu skutecznych metod leczenia biologicznego w reumatologii

dr hab. Adam Maciejczyk – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii kierujący ośrodkiem pilotażowym sieci onkologicznej

ZA: wdrożenie wielu nowatorskich rozwiązań, w tym wprowadzenie standaryzacji procesu leczenia pacjenta onkologicznego, analizy kompletności diagnostyki i histopatologii, pierwszego ściśle zaplanowanego systemu monitorowania jakości w onkologii w Polsce, informatyzacji opieki onkologicznej oraz innowacji systemowych

Artur Krawczyk, Prezes Szpitala Solec sp. z o.o.

ZA: realizowanie akcji profilaktycznych, badań przesiewowych, wprowadzanie nowatorskich pomysłów, które przyczyniają się do promowania działań prozdrowotnych, w tym m.in. za pomoc m.st. Warszawie w przygotowaniu warszawskich Punktów Szczepień Powszechnych

Kategoria: Nowoczesna edukacja medyczna

NAGRODY otrzymali:

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

ZA: zainicjowanie i realizację programu edukacyjnego dla lekarzy „Po pierwsze pacjent”, którego celem jest zwiększenie kompetencji personelu medycznego w zakresie przestrzegania praw pacjentów oraz poprawy standardów w tym obszarze

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare

ZA: kierowanie licznymi, certyfikowanymi przez Uczelnię Łazarskiego, programami szkoleniowymi przeznaczonymi dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Szkoła Główna Handlowa – Program Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

ZA: pierwszy program prowadzony przez polskie uczelnie publiczne w formule Executive Master of Business Administration skierowany do sektora ochrony zdrowia

dr hab. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

ZA: rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP-PZH-PIB o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej

Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

ZA: promowanie polskich osiągnieć naukowych, technologicznych i medycznych w Europie i na świecie poprzez przyznawanie wybitnym krajowym twórcom i markom godła „Teraz Polska”

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach

ZA: unikalne w skali kraju cykliczne zajęcia dla studentów ratownictwa medycznego pod nazwą „Ratownictwo nocą”, które uczą postępowania z pacjentem w sytuacjach szczególnych, z pacjentem internistycznym czy urazowym, wyłącznie w warunkach nocnych

Kategoria: Telemedycyna i usługi e-zdrowia

NAGRODY otrzymali:

prof. Ryszard Piotrowicz, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Aninie

prof. Grzegorz Opolski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZA: opracowanie nowoczesnej metody rehabilitacji pacjentów kardiologicznych w ramach projektu TELEREH-HF, która pozwala leczyć chorych bez ich wychodzenia z domu

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

prof. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

ZA: kierowanie zespołem specjalistów, którzy opracowali CyberRadar, czyli bezkontaktowy aparat, który umożliwia bezpieczne, bezkontaktowe monitorowanie oddechu u pacjentów, co pozwoli zwiększyć skuteczność w walce medyków z Covid-19

prof. Marcin Grabowski, Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZA: wyznaczanie nowych kierunków rozwoju w zakresie innowacji w kardiologii z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe – w składzie: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (lider), Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. oraz Greenfusion sp. z o.o.

ZA: stworzenie Kapsuły Badań Zmysłów, czyli zintegrowanego systemu narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy

The International Society for Telemedicine and e-Health

ZA: aktywne rozpowszechnianie na całym świecie najnowszych rozwiązań i wiedzy w zakresie telemedycyny i e-zdrowia

Kategoria: Innowacje i wdrożenia

NAGRODY otrzymali:

prof. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

ZA: wieloletnią, interdyscyplinarną działalność i prace wynalazcze na rzecz rozwoju zastosowań technik komputerowych w medycynie

dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski, Kierownik Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka oraz dr hab. n. med. Monika Gos, prof. IMiD, Kierownik Pracowni Genetyki Rozwoju, Zakład Genetyki Medycznej IMiD

ZA: inicjatywę i starania, dzięki którym Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o włączeniu badań w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni do Programu badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

dr Dagmara Szymkowicz-Kudełko, Klinika Neurochirurgii w Instytucie ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

ZA: pierwsze w Polsce użycie skanera Artec 3D do oceny leczenia małoinwazyjnego kraniosynostoz, czyli zarośnięcia jednego lub kilku szwów czaszkowych

prof. Krzysztof Pyrć, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ZA: stworzenie programu identyfikacji leków przeciwwirusowych, który zaowocował identyfikacją nowego inhibitora zakażenia koronawirusami, stosowanego obecnie w walce z SARS-CoV-2

Jakub Kraszewski oraz dr hab. Tomasz Stefaniak, Uniwersyteckie Centrum Medycznym w Gdańsku

ZA: wprowadzenie metodyki określonej akronimem BQMM (ang. Business, Quality, Mortality, Morbidity), czyli regularnej oceny działania poszczególnych klinik, oddziałów i unitów merytorycznych

Kategoria: Promocja zdrowia w mediach

NAGRODY otrzymali:

Daria Kwiecień, Polsat News

ZA: rzetelność i staranność, a także nowatorskie podejście do przedstawiania tematów dotyczących promocji zdrowia w mediach

Adam Giza, TVP

ZA: rzetelność i profesjonalizm we współtworzeniu telewizyjnych programów o tematyce medycznej: „Koronawirus – Poradnik” oraz „Zacznij od zdrowia”

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Katarzyna Pinkosz, Świat Lekarza

ZA: rzetelność i profesjonalizm w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Dorota Romanowska, Newsweek

ZA: rzetelność i profesjonalizm w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Henryk Szrubarz, Polskie Radio Program 1

ZA: rzetelność i profesjonalizm w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Paweł Walewski, Polityka

ZA: rzetelność i profesjonalizm w promocji zdrowia oraz w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Zbigniew Wojtasiński, PAP

ZA: rzetelność i profesjonalizm w promocji zdrowia oraz w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

NAGRODY SPECJALNE

Janusz Michalak, TERMEDIA

ZA: 25-letnią aktywną działalność na rzecz promocji zdrowia w mediach, podczas kongresów, konferencji i w internecie

PKN ORLEN

ZA: wieloletnie wspieranie programów naukowych i społecznych umożliwiających realizowanie przesiewowych badań pod kątem wczesnego wykrywania różnych chorób związanych z rozwojem cywilizacyjnym

Regulamin Konkursu – plik pdf