Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

Redaktor naczelny czasopisma „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i zarządzanie”.

Absolwent Wydziału Prawa (1970), doktorat z zarządzania (1977), habilitacja z polityki społecznej (1989), profesura z ekonomii (2001). Do 1990 roku w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, 1990-1991 dyrektor Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie. Od 1991 do 2016 w Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 1995 w Uniwersytecie Jagiellońskim, najpierw w Szkole, od 1997 roku w Instytucie Zdrowia Publicznego. Dwukrotnie jego dyrektor. Autor, współautor lub redaktor opracowań wieloautorskich. Autor ponad 10 książek na temat zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i organizacji systemów zdrowotnych, także ponad 250 artykułów. Od 1980 roku uczestniczył w pracach zespołów zajmujących się projektami reformowania opieki zdrowotnej w Polsce. W 2014 roku przedstawił w Zamku Królewskim w Warszawie „wykład roku” poświęcony sytuacji w polskim systemie zdrowotnym. Był aktywnie zaangażowany we współpracę z Bankiem Światowym (współdziałanie z wizytującymi delegacjami), Radą Europy (udział w projekcie dotyczącym zarządzania). Pracował dla Światowej Organizacji Zdrowia (kierowanie projektem nt. reform zdrowotnych w krajach ES-W). współorganizował i uczestniczył we współpracy z partnerskimi uniwersytetami (Maastricht, Shefield). Po przejściu na emeryturę w 2016 kontynuuje prowadzenie jako redaktor naczelny czasopisma „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i zarządzanie”. Aktywnie uczestniczy w aktywnościach Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk (członek od 2012 roku). W imieniu Komitetu przedstawił kilka referatów na temat nowego paradygmatu zdrowia publicznego w czasie konferencji poświęconych problemom zdrowia. Brał także udział w opublikowaniu trzech książek dotyczących problemów zdrowia i jego ochrony [Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie (2017), Systemy zdrowotne (2021), Zdrowie publiczne 3.0.(2022). W tym czasie opublikował także kilka artykułów i rozdziałów w książkach.