Eksperci zapraszają na Kongres

Jak zadbać o swój dobrostan – RZECZPOSPOLITA, 19.10.2020

(…) Edukacja społeczna i kwestia odwołania się do odpowie­dzialnych postaw prozdrowot­nych to główne przesianie te­gorocznej, drugiej już, edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się 26-27 października.

Podczas szeregu debat i paneli z udziałem najwięk­szych nazwisk polskiej medy­cyny przedstawione zostaną przełomowe osiągnięcia na­ukowe. Sporo miejsca poświę­cone zostanie również funk­cjonowaniu zarówno lekarzy, jak i pacjentów w trakcie pandemii Covid-19.

,,Zdrowie jest naszym naj­większym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdro­wotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy bardzo usilnie włączyć eks­pertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i spo­łecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktyw­nych propozycji działań dla instytucji państwowych, samo­rządowych, naukowych, kli­nicznych, organizacji pozarzą­dowych i pacjentów” -napisał w zapowiedzi Kongresu inicja­tor i przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński. (…)