Eksperci zapraszają na Kongres

Polska w czasach pandemii – 2. Kongres „Zdrowie Polaków” – SUPER EXPRESS, 2.11.2020

Za nami 2. edycja Kongre­su ,,Zdrowia Polaków”. Debaty i panele dyskusyj­ne poświęcone były leka­rzom i pandemii koronawirusa.

W dobie pandemii koronawirusa zdrowie to najważniejszy temat. O tym, jak działa polska służba zdrowia i jakie przełomowe osiąg­nięcia mają na koncie polscy leka­rze, dowiedzieliśmy się podczas drugiej edycji Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020. (…)

Najważniejsze przesłanie tego­rocznego kongresu dotyczyło edu­kacji społecznej, bez której same kadry czy większe nakłady na naukę, medycynę oraz ochronę zdrowia nie zapewnią-optymal­nych efektów. Odpowiedzialność społeczna i rozsądek to podstawy, na które nacisk położyli organiza­torzy wydarzenia.

Debaty ekspertów, panele, które odbyły się w ramach kongre­su, dostępne są na kanale World Hearing Center (Światowe Centrum Słuchu) wideo na YouTube.

Zdrowie zależy od nas – GAZETA POLSKA, 3.11.2020

– Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy, jak się leczyć. Zwłaszcza gdy powszechny dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony tylko dlatego, że jest pandemia – powiedział podczas otwarcia Kongresu pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej prof. Henryk Skarżyński.

Rok 2020 jest wyjątkowy. Świat żyje w cieniu największej od niemal 100 lat epidemii. Nic dziwnego, że temat ten zdomi­nował również odbywający się w dniach 26-27 października drugi Kongres „Zdrowie Polaków” 2020. – Ta Konferencja poświęcona COVID-19 i walce z pandemią w Polsce przypada w znakomitym mo­mencie. Znajdujemy się w krytycznym czasie pandemii, w szczególności cała północna półkula. Czeka nas kilka bardzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza że niektóre kraje wkroczyły już na ścieżkę niebezpiecznego wzrostu [ zachorowań – przyp. red.]. W zbyt wielu krajach obserwujemy wykładniczy wzrost liczby przypadków [zarażonych], prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii. (…)

Kongres „Zdrowie Polaków” po raz drugi – GAZETA FINANSOWA, 5.11.2020

,,Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył si, 2. Kongres ,,Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić online. Zapis relacji z kongresu jest też dostępny na kanale YouTube Światowego Centrum Słuchu. Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe na­kłady na naukę czy medycynę nie za­pewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do od­powiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie co­raz mniej bezpiecznie dla nas wszyst­kich -przekonywali eksperci. (…)

Formuła tegorocznego Kongresu zo­stała rozszerzona o transmitowane przez Internet panele, które odbyły się w dziewięciu ośrodkach akademic­kich. Współorganizatorami Kongresu zostali naukowcy w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowi­cach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Zdrowie to kapitał, trzeba o nie dbać – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 1.11.2020

Kształtowanie postaw prozdrowotnych każdego Polaka i budowanie solidarności międzypo­koleniowej w każdej polskiej rodzinie to główne prze­słanie li Kongresu „Zdrowie Polaków 2020″ zorganizo­wanego online. – Zdrowie to nasz największy kapitał – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

Ten kongres jest nam po­trzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy, jak się leczyć. Zwłaszcza gdy powszechny dostęp do pla­cówek służby zdrowia jest ograniczony. A żadne cho -raby nie omijają nas tylko dlatego, że jest pandemia – mówił podczas inaugu­racyjnej sesji prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach, pomysłodawca kongresu.

– Zdrowie jest naszym największym kapitałem, dlatego z żelazną konse­kwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do dzia­łań w tym zakresie należy włączyć ekspertów, towa­rzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, orga­nizacje pacjentów – pod­kreślił prof. Henryk Skar­żyński. (…)

Polskie Radio PR 1 „Debata Jedynki” – 30.10.2020

 

Prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Krawczyk i dr Janusz Meder, członkowie Rady Programowej 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, byli Gośćmi red. Henryka Szrubarza (Polskie Radio PR 1) w audycji „Debata Jedynki”.