Eksperci zapraszają na Kongres

1. Postanowienia ogólne

1.1. Kongres „Zdrowie Polaków” nazywany dalej „Kongresem”  odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2023 r. w Warszawie. Kongres będzie miał charakter wydarzenia stacjonarnego i wydarzenia online. Wydarzenie online prowadzone za pomocą sieciowego streamingu.

1.2. Organizatorem Kongresu jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie 02-042 przy ul. Mochnackiego 10 zwany dalej “Organizatorem”. Współorganizatorami Kongresu są Instytut Narządów Zmysłów z siedzibą przy ul. Mokrej 1 w Kajetanach, 05-830 Nadarzyn, NIP 534-24-09-841, REGON 141684503 oraz Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie” z siedzibą w Warszawie 02-042, ul. Maurycego Mochnackiego 10, NIP: 6342939189, REGON: 381683943, KRS: 0000755599 zwane dalej “Współorganizatorami”.

1.3. Wydarzenia online Kongresu prowadzone za pomocą sieciowego streamingu  są dostępne dla wszystkich zainteresowanych pod adresem www.kongres-zdrowiepolakow.pl, na YouTube na kanale World Hearing Center/Światowe Centrum Słuchu. W wydarzeniach i nagraniach odbywających się w studiu stacjonarnie w ramach Kongresu mogą wziąć udział osoby zaproszone przez Organizatora.

1.4. Udział w wydarzeniach realizowanych w ramach Kongresu jest nieodpłatny.

1.5. Oficjalna strona internetowa Kongresu znajduje się pod adresem www.kongres-zdrowiepolakow.pl 

1.6. Program Kongresu jest dostępny na stronie internetowej www.kongres-zdrowiepolakow.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Kongresu w dowolnym momencie.

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego przez  Uczestnika Kongresu w celu powiadamiania uczestników o wszelkich zmianach w programie  Kongresu, Regulaminie oraz w przypadku udzielenia przez Uczestnika takiej zgody, również w celach informacyjnych.

2. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach i nagraniach odbywających się w studiu, realizowanych w ramach w  Kongresu odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2023 r.

2.1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Kongresu rozumie się osoby uczestniczące w wydarzeniach i nagraniach odbywających się w studiu realizowanych w ramach w  Kongresu.

2.2. Uczestnicy Kongresu w systemie stacjonarnym mogą przebywać tylko w obszarach wyznaczonych/wskazanych  przez Organizatora.

2.3. Osoby przebywające w budynku, w którym odbywa się Kongres, zobowiązane są do przestrzegania zaleceń osób z obsługi Kongresu, których obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku Uczestnikom Kongresu.

2.4. Uczestnicy Kongresu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których realizowane i nagrywane są wydarzenia odbywające się w ramach Kongresu, jak również instrukcji oraz zaleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.

2.5. Osoby z obsługi Kongresu – posiadające stosowne identyfikatory  zawierające pełne imię i nazwisko – mają prawo:

– sprawdzić i ustalić prawo do udziału w  wydarzeniach i nagraniach odbywających się w studiu realizowanych w ramach Kongresu, a w przypadku braku takiego prawa mogą zgodnie z  Regulaminem odmówić uczestnictwa i poprosić o opuszczenie Kongresu,

2.6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt, urządzenia lub pomieszczenia, w których odbywa się Kongres, ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody.

2.7. Uczestników Kongresu obowiązuje również regulamin obiektu, w którym odbywają się nagrania w ramach Kongresu.

2.8. Regulamin dostępny jest na stronie www.kongres-zdrowiepolakow.pl

3. Prawo Organizatora do rejestrowania i publikowania materiałów związanych z przebiegiem Kongresu

3.1. Ze względu na naukowy charakter Kongresu i potrzebę merytorycznej dokumentacji jego przebiegu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i publikowania materiałów związanych z przebiegiem Kongresu i udostępniania tych materiałów stronom trzecim oraz wykorzystywania wizerunku osób zarejestrowanych na tych materiałach. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik Kongresu (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie online) stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) wyraża zgodę,  na takie nagranie i nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów. Każdy Uczestnik Kongresu przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez Organizatorów między innymi w celach informowania o Kongresie  w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Kongresu, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej www.kongres-zdrowiepolakow.pl. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Kongresu uniemożliwi dalszy udział w Kongresie.

3.2. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:

 1. wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 2. obróbka,
 3. wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
 4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
 5. wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
 6. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
 7. wykorzystanie w utworach multimedialnych.

3.3. Rejestracja lub utrwalanie Kongresu lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Kongresem wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Kongresu przez innych Uczestników Kongresu lub przez inne osoby.

3.5. Na prośbę Organizatora Uczestnicy Kongresu potwierdzą powyższą zgodę, o której mowa w pkt 3.1 Regulaminu pisemnie przed wejściem na Kongres. Jeśli uczestnik Kongresu odmówi potwierdzenia tej zgody, może nie zostać dopuszczony do udziału w Kongresie.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników.

4.2. Organizator zastrzega sobie  prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie  Kongresu.

4.3. Wszelkie informacje o zmianach lub zmianach w Regulaminie zostaną natychmiast opublikowane na stronie internetowej www.kongres-zdrowiepolakow.pl

4.4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Instytutem, informuje, iż: Instytut dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe udostępnione w związku z udziałem w Kongresie „Zdrowie Polaków” zwanego dalej „Kongresem”, który odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2023 r. w Warszawie oraz online w Internecie za pomocą platform do streamingu, jak również przekazać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych. W związku z powyższym przekazujemy poniższe informacje.

5.2. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, faks 22 311 81 18).

5.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@ifps.org.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

5.4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celach realizacji zadań związanych z organizacją i udziałem  w Kongresie, który odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2023 r. w Warszawie, a także online w Internecie za pomocą platform do streamingu oraz w związku z organizacją i/lub współorganizacją przyszłych kongresów, konferencji i innych spotkań związanych z działalnością Instytutu, w szczególności działalnością leczniczą, naukową, informacyjną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.5. Kategoria danych osobowych

Kategoria przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych to: imię/imiona, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko służbowe, miejsce pracy, zdjęcie, notka biograficzna, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.

5.6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Instytut powierzy przetwarzanie danych osobowych, oraz pracownicy i współpracownicy Instytutu lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

5.7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Kongresu, konferencji lub spotkania, a po zakończeniu przedsięwzięcia – przez okres sześciu lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu roku, w którym odbyło się dane przedsięwzięcie.

5.8. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

5.9. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5.10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

5.11. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją i uczestnictwem w Kongresie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w formie stacjonarnej i zorganizowania Kongresu w całości w formie online w  przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Kongresu w formie stacjonarnej. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie formuły wydarzenia mailowo.