Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH), ekspert WHO ds. zdrowia cyfrowego, członek założyciel Światowego Forum Słuchu przy WHO, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Słuchu Amerykańskiej Akademii Otolaryngologicznej – Chirurgii Głowy i Szyi, członek Komitetu American Neurotology Society, wiceprezydent światowej sieci ośrodków doskonałości – Hearring Group, audytor Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii, dyrektor naukowy Instytutu Narządów Zmysłów, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, członek honorowy Naddunajskiego Stowarzyszenia Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi

Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz asystent dydaktyczny WUM. Specjalista otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego. Wyrazem aktywności naukowej jest realizacja kilkudziesięciu projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1856 konferencjach i kongresach (w tym w 132 jako instruktor, 130 uczestnik i moderator dyskusji okrągłych stołów, 117 na specjalne zaproszenie komitetu organizacyjnego) oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 952 publikacji (IF – 217,626, IC – 48459,52 MNiSW – 11412). Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science, zastępca Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii, recenzent 39 prestiżowych czasopism zagranicznych i krajowych. Członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy WHO, Audytor w European Federation of Audiology Societies, członek honorowy ORL Danube Society, członek Consultant Committee of International Experts of CPAM-VBMS na specjalne zaproszenie oraz członek Roster of Experts on Digital Health of WHO. Dodatkowo pełni funkcje członka Komisji ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology, Representative Board Member (do 2019) oraz Vice-President i Institutional Representative (2019–2021) w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology, Sekretarza Zarządu TOFAP, Vice-President grupy Hearring oraz członka Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery. Ponadto, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członek Rady Młodych Naukowców WUM, członek Rady Naukowej przy IFPS oraz Rady Programowej Audiofonologii z protetyką słuchu WUM, a od 2020 r. Kandydat na eksperta NCBR w Programie Inteligentny Rozwój oraz członek Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej. Do 2018 r. był biegłym sądowym z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii. Ponadto, podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, systemów wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i na świecie. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdanym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Członek grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii.