Zdrowie to kapitał, trzeba o nie dbać – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 1.11.2020

Kształtowanie postaw prozdrowotnych każdego Polaka i budowanie solidarności międzypo­koleniowej w każdej polskiej rodzinie to główne prze­słanie li Kongresu „Zdrowie Polaków 2020″ zorganizo­wanego online. – Zdrowie to nasz największy kapitał – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

Ten kongres jest nam po­trzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy, jak się leczyć. Zwłaszcza gdy powszechny dostęp do pla­cówek służby zdrowia jest ograniczony. A żadne cho -raby nie omijają nas tylko dlatego, że jest pandemia – mówił podczas inaugu­racyjnej sesji prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach, pomysłodawca kongresu.

– Zdrowie jest naszym największym kapitałem, dlatego z żelazną konse­kwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do dzia­łań w tym zakresie należy włączyć ekspertów, towa­rzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, orga­nizacje pacjentów – pod­kreślił prof. Henryk Skar­żyński. (…)

Polskie Radio PR 1 „Debata Jedynki” – 30.10.2020

 

Prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Krawczyk i dr Janusz Meder, członkowie Rady Programowej 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, byli Gośćmi red. Henryka Szrubarza (Polskie Radio PR 1) w audycji „Debata Jedynki”.

TVP1 „Wiadomości” – 28.10.2020

Prof. Henryk Skarżyński, z okazji trwającego 2. Kongresu „Zdrowia Polaków 2020”, na antenie TVP 1 w „Wiadomościach” mówił mi.ni o tym, że nasze zdrowie zależy od każdego z nas. Prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk przypominał z kolei m.in.
o przestrzeganiu niezębnych zasad bezpieczeństwa.

TVP INFO „Info Wieczór” – 27.10.2020

Prof. Henryk Skarżyński, na antenie TVP Info w „Info Wieczór” (27.10), z okazji 2. Kongresu „Zdrowia Polaków” 2020, przybliżył jego założenia i najważniejsze tematy.

Radio Warszawa „Wiadomości” – 27.10.2020

Rola nowych technologii w czasie pandemii w badaniach narządów zmysłów, bezkontaktowa metoda czynności oddechowych i krążeniowych, to tylko niektóre tematy trwającego w Warszawie 2. Kongresu „Zdrowie Polaków”. Przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński powiedział na antenie Radia Warszawa, że pacjenci potrzebują fachowych porad, chcą wiedzieć jak się zachować szczególnie teraz, w czasie pandemii.