Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. Małgorzata Ewa Drywień, prof. SGGW

Kierownik Katedry Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jest profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze specjalnością żywienie człowieka. Jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka. W kręgu jej zainteresowań naukowych są badania sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności w kontekście diagnozowania przyczyn chorób dietozależnych oraz profilaktyki zdrowotnej, również w zakresie zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego. Szczególnie interesuje się żywieniowymi determinantami składu i budowy ciała. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu światowym, członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, a w tym Komisji ds. Komunikowania w Nauce o Żywieniu Człowieka.