Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ur. 28.10.1965 r., od 2016 r. rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego PUM. Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1990r. Od 2008r. zatrudniony na stanowisku prof. zwycz. w PUM. Kierownik Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii oraz Zakładu Patologii Ogólnej PUM, a także twórca i ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje ponad 377 publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) > 746, h-indeks wynosi 35 (wg. Web of Science). Był kierownikiem łącznie 17 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU/ABM, w tym 3 międzynarodowych (Interreg IIIA, IVA, VA) i 3 konsorcyjnych (Strategmed, ABM). Aktualnie kieruje zadaniami ze strony polskiej w ramach międzynarodowego konsorcjum AMBeR finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu EU Interreg South Baltic. Z sukcesem przeprowadził zgłoszenia dwóch wynalazków, które uzyskały patent europejski: Kit for cord blood collection oraz Composition for the intravitreal administration of therapeutic protein. Oprócz tego z sukcesem przeprowadził zgłoszenie trzech krajowych wniosków patentowych. Prof. Bogusław Machaliński jest zaangażowany w wiele ważnych inicjatyw naukowych i społecznych, takich jak: - udział w Radzie Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wniosek Ministra Zdrowia; - pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Agencji Badań Medycznych; - sprawowanie roli konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej; - uczestnictwo w Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; - reprezentowanie uczelni medycznych i nauk biomedycznych w Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; - opracowywanie standardów i zaleceń dotyczących stosowania terapii komórkowych i komórek macierzystych jako członek Zespołu ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej ds. tych metod leczenia; - doradztwo władzom samorządowym województwa zachodniopomorskiego w kwestiach planowania i finansowania opieki zdrowotnej jako członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. W uznaniu działalności naukowo-badawczej uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, Laureat nagrody Zachodniopomorski Nobel w 2018 r. w dziedzinie nauk podstawowych za badania i wdrożenie prototypowego zestawu do pobierania krwi pępowinowej. W roku 2021 został uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia za osiągnięcia organizacyjne oraz dyplomem uznania Ministra Edukacji i Nauki za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, a także za inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Również w 2021 roku wyróżniony został Indywidulną Nagrodą Gospodarczą BUSINESS CLUB SZCZECIN w dowód uznania dla odważnych inwestycji oraz za wieloletnią, rozwijającą się działalność Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz odebrał w imieniu PUM przyznany przez Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w kategorii „działalność edukacyjna na polu badawczo-wdrożeniowym, edukacyjnym” za projekt, którego jest Inicjatorem pn. „Rozbudowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i odległych jednostek w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”. Ponadto za swoją działalność na polu dydaktycznym otrzymał Medal Edukacji Narodowej oraz wiele nagród dydaktycznych Rektora PAM/PUM. Uhonorowany medalem 10-lecia Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka. Do roku 2022 czynnie uczestniczył w pracach Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, którego prace zostały nagrodzone na Międzynarodowych Sesjach Naukowych Studenckich Towarzystw Naukowych. Należy/należał do wielu towarzystw naukowych, m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem rady programowej 5 naukowych czasopism zagranicznych, członek prezydium Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Członek-założyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center. Przewodniczący Komitetów Naukowych i Organizacyjnych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Zasiadał w Panelach Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, m.in. jako przewodniczący.