Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Ur. 28.10.1965r., od 2016r. rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego PUM. Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1990r. Od 2008r. zatrudniony na stanowisku prof. zwycz. w PUM. Kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM oraz ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii i transplantologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 290 pełnotekstowych publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) > 480, h-indeks wynosi 32 (wg Web of Science). Był/jest kierownikiem 13 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU/ABM, w tym 3 międzynarodowych (Interreg IIIA, IVA, VA) i 1 strategicznego (Strategmed). Promotor 18 rozpraw doktorskich (13 z wyróżnieniem summa cum laude). Opublikował 17 rozdziałów w książkach i podręcznikach w języku polskim i angielskim. Przeprowadził zgłoszenie międzynarodowe jednego wynalazku (patent europejski “Kit for cord blood collection” #EP 3 171 778), dwa kolejne w trakcie procedowania. W uznaniu działalności naukowo-badawczej uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi. Laureat nagrody Zachodniopomorski Nobel w 2018r. w dziedzinie nauk podstawowych za badania i wdrożenie prototypowego zestawu do pobierania krwi pępowinowej. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, 23 prace z tego Koła zostały nagrodzone na Międzynarodowych Sesjach Naukowych Studenckich Towarzystw Naukowych. Za działalność na polu dydaktycznym otrzymał Medal Edukacji Narodowej oraz wiele nagród dydaktycznych Rektora PAM/PUM. Należy do wielu towarzystw naukowych, m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Członek rady programowej 5 naukowych czasopism zagranicznych, członek prezydium Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego. Członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Członek-założyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center. Przewodniczący Komitetów Naukowych i Organizacyjnych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Zasiadał w Panelach Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, m.in. jako przewodniczący.