Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Urodzony 28.10.1965 r., od 2016 r. rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego PUM. Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1990r. Od 2008r. zatrudniony na stanowisku prof. zwycz. w PUM. Kierownik Katedra Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii oraz Zakładu Patologii Ogólnej PUM, a także twórca i ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej oraz konsultant wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje ponad 388 publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) > 809, h-indeks wynosi 35 (wg. Web of Science). Był kierownikiem łącznie 18 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU/ABM, w tym 4 międzynarodowych (Interreg IIIA, IVA, VA,VIA) i 3 konsorcyjnych (Strategmed, ABM). Aktualnie kieruje zadaniami ze strony polskiej w ramach międzynarodowego konsorcjum AMBeR finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu EU Interreg South Baltic. Z sukcesem przeprowadził zgłoszenia dwóch wynalazków, które uzyskały patent europejski: Kit for cord blood collection oraz Composition for the intravitreal administration of therapeutic protein. Oprócz tego z sukcesem przeprowadził zgłoszenie trzech krajowych wniosków patentowych, a w oczekiwaniu na decyzję znajduje się kolejny, czwarty wniosek, złożony do urzędu patentowego. Prof. Bogusław Machaliński uczestniczył w wielu ważnych inicjatywach naukowych i społecznych, takich jak: pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Agencji Badań Medycznych; członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wniosek Ministra Zdrowia; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; członek Rada Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; reprezentowanie uczelni medycznych i nauk biomedycznych w Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; opracowywanie standardów i zaleceń dotyczących stosowania terapii komórkowych i komórek macierzystych jako członek Zespołu ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej ds. tych metod leczenia; doradztwo władzom samorządowym województwa zachodniopomorskiego w kwestiach planowania i finansowania opieki zdrowotnej jako członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. W uznaniu działalności naukowo-badawczej uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, dwukrotny Laureat nagrody Zachodniopomorski Nobel przyznanej w roku 2018 i 2023. W roku 2021 został uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia za osiągnięcia organizacyjne oraz dyplomem uznania Ministra Edukacji i Nauki za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, a także za inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Również w 2021 roku wyróżniony został Indywidualną Nagrodą Gospodarczą BUSINESS CLUB SZCZECIN w dowód uznania dla odważnych inwestycji oraz za wieloletnią, rozwijającą się działalność Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz odebrał w imieniu PUM przyznany przez Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w kategorii „działalność edukacyjna na polu badawczo-wdrożeniowym, edukacyjnym” za projekt, którego jest Inicjatorem pn. „Rozbudowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i odległych jednostek w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”. W roku 2023 uhonorowany medalem Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas przyznanym przez Ministra Nauki i Edukacji. W tym samym roku kapituła Nagrody Zaufania Złoty OTIS doceniła prof. Bogusława Machalińskiego za bezprecedensowy rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W roku 2024 dołączył do grona osób uhonorowanych tytułem i medalem Ambasadora Farmacji. Ponadto za swoją działalność na polu dydaktycznym otrzymał Medal Edukacji Narodowej oraz wiele nagród dydaktycznych Rektora PAM/PUM. Uhonorowany medalem 10-lecia Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, którego prace zostały nagrodzone na Międzynarodowych Sesjach Naukowych Studenckich Towarzystw Naukowych. Należy/należał do wielu towarzystw naukowych, m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem rady programowej 5 naukowych czasopism zagranicznych, członek prezydium Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Członek-założyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center. Przewodniczący Komitetów Naukowych i Organizacyjnych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Zasiadał w Panelach Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, m.in. jako przewodniczący.