Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Naukowego warszawskiego, przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

Neurolog i farmakolog kliniczny, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Naukowego warszawskiego, przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk od 2020 r. (wybrana ponownie w bieżącej kadencji). Jest także prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii (od 2019 r.), wiceprezesem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (od 2023 r.), członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (kadencja 2021-2024) i członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej przy Ministrze Nauki. Od 2020 r. należy do Zespołu Języka Medycznego (obecnie Zespołu Języka w Medycynie) Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z farmakoterapią chorób autoimmunologicznych ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia rozsianego. Od 2016 r. należy do grona ekspertów tworzących i publikujących polskie rekomendacje diagnostyki i leczenia tej choroby. Była także zaangażowana w badania mające na celu określenie zmian w charakterystyce demograficznej i klinicznej chorych na stwardnienie rozsiane na przestrzeni 30 lat, w odniesieniu do zmieniających się kryteriów diagnostycznych choroby. Nurt działań naukowych obejmuje także badanie zmian neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym oraz zachowania zwierząt w modelach doświadczalnych pod wpływem leków i innych substancji, w tym pochodzenia roślinnego o potencjale terapeutycznym. Zaangażowana w badania o tematyce bezpieczeństwa farmakoterapii, zarówno w obszarze przedklinicznym, jak i klinicznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań porejestracyjnych. Od 2012 r. redaktor naczelna czasopisma „MS Report”, a od 2016 r. redaktor naczelna uczelnianego czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”. Działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną łączy z działalnością lekarską – pracuje w Poradni Przyklinicznej Instytutu Psychiatrii I Neurologii.