Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Romuald Zabielski

Członek korespondent PAN, Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie.

Profesor Romuald Zabielski ur. 25 grudnia 1960 r., czł. koresp. PAN, profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 1984 r., stopień doktora nauk wet. w 1990 r., doktora habilitowanego w 1995 r., a tytuł profesora w 2004 r. Był stypendystą zagranicznych uczelni i instytutów naukowych w Japonii, Francji i Szwecji i profesorem wizytującym na uniwersytetach Rakuno Gakuen University, University of Bologna, Macquarie University (Sydney), Hokkaido University (Sapporo), University of Shizuoka, Nihon University (Fujisawa). Specjalność naukowa: weterynaria. Prowadził badania z zakresu neurohormonalnych regulacji funkcji trawiennych ssaków, rozwoju budowy i funkcji układu pokarmowego ssaków we wczesnym okresie poporodowym, pokarmowej regulacji rozwoju układu pokarmowego noworodków. Ostatnio prowadzi badania nad specyfiką rozwoju zwierząt z opóźnionym wzrostem wewnątrzmacicznym (IUGR) w kontekście predyspozycji do otyłości i cukrzycy typu 2 (modelowe badania na zwierzętach) oraz neurohormonalnej regulacji funkcji przewodu pokarmowego po operacjach bariatrycznych. Interesuje się modelami zwierzęcymi na potrzeby badań biomedycznych. W działalności popularyzatorskiej propaguje koncepcję „Jednego Zdrowia” w kontekście zachodzących zmian klimatu. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (> 220 z listy JCR, >4500 cytowań, h=35), redaktorem i współautorem 8 monografii i podręczników wydanych przez Elsevier, PWRiL., Academic Press, uzyskał 12 patentów, w tym 2 EPO. Wypromował 10 doktorów w tym 2 we współpracy z zagranicą. Niektóre pełnione funkcje: wiceprezes PAN (2019-2022), członek zarządu EASAC (2019-), członek KEJN (2013-2016), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2008-2014), prodziekan ds. studiów obcojęzycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, SGGW (2007-2016).